Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com1.61 03/03/2020 18h30 T3-5 Lucy Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.62 05/04/2020 18h30 T6-CN Nhung Đăng ký
Lớp COM 1 Pro 97 06/03/2020 18h30 T6-CN Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 97 06/03/2020 18h30 T6-CN Lucy Đăng ký
Lớp COM 2 Com2.40 09/03/2020 18h30 T2-4 Badr Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 97 16/03/2020 18h30 T2-4 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 98 26/03/2020 18h30 T3-5 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 96 28/02/2020 18h30 T6-CN Lucy Đăng ký