Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 04/06/2022 18:00 Thứ 6 -Thứ 7 Mr.Lĩnh Đăng ký
Lớp học thử Lớp học thử giao tiếp nâng cao 30/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy Đăng ký
Lớp COM 2 test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 27/05/2022 18:00 Thứ 6 -Thứ 7 Mr.Lĩnh Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 16/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh Đăng ký
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 07/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh Đăng ký
Lớp học thử test và xây dựng lộ trình cùng Quản lý chất lượng 02/06/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.Lĩnh Đăng ký
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 30/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy Đăng ký
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 25/05/2022 19h Thứ 2 -Thứ 4 Ms.Amy Đăng ký