Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử PRO139 30/05/2024 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 MS.TRANG Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.98 28/05/2024 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 MS.AN Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.98 23/05/2024 18:30 Thứ 3 và Thứ 5 MS.AN Đăng ký