Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 99 15/04/2020 18h thứ 2-4 Rosy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 16/04/2020 17h Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 20/04/2020 17h Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 20/04/2020 17h Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Com 61 23/04/2020 18h thứ 3-5 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 24/04/2020 17h Lucy Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 30/04/2020 17h Lucy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Kèm 07/04/2020 15h thứ 3 + 5 + 7 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 102 16/04/2020 18h30 thứ 3+5 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Kèm 17/04/2020 9h thứ 2 + 4 + 6 Lucy Đăng ký
Lớp học thử Kèm 22/04/2020 9h thứ 3 + 5 + 7 Lucy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 102 26/04/2020 18h30 thứ 6+CN Lucy Đăng ký