Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Lớp học thử phát âm 20/10/2022 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử phát âm 11/10/2022 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử phát âm 10/10/2022 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử giao tiếp 06/10/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Nhung Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử phát âm 06/10/2022 18h30 Thứ 3 và Thứ 5 Ms.An Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử giao tiếp 04/10/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Nhung Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp học thử giao tiếp 29/09/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Ms.Nhung Đăng ký
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 27/09/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.ROD Đăng ký
Lớp COM 2 Lớp học thử giao tiếp nâng cao 27/09/2022 19h Thứ 3 và Thứ 5 Mr.ROD Đăng ký