Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 25/03/2019 18h T2 - T4 Brian
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp pro 78 26/03/2019 18h30 thứ 3,5 KATE
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro32 25/03/2019 thứ 3,5 18h30 Emily
Lớp phát âm, giao tiếp Pro32 27/03/2019 18h thứ 2 , 4 Emily