Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp TEST & TƯ VẤN 1:1 28/02/2021 15h Thứ 7-CN Ms.Lynn Đăng ký
Lớp học thử TEST & TƯ VẤN 1:1 28/02/2021 17h Thứ 3-5-7 Mr.Hoàng Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.87 02/03/2021 18h45 thứ 3 & thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.59 03/03/2021 1 Michael Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 114 03/03/2021 18h45 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.58 04/03/2021 18h30 thứ 3 & thứ 5 Michael Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.57 08/03/2021 18h30 thứ 2 & thứ 4 Michael Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 115 09/03/2021 18h30 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.86 10/03/2021 18h45 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 116 11/03/2021 18h45 thứ 3 & thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 117 16/03/2021 18h45 thứ 3 & thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 115 28/02/2021 14h30 thứ 7, Chủ Nhật Mia Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 94 01/03/2021 19h - 21h30 JENNY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 92 02/03/2021 19h - 21h30 LEON Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test & tư vấn 1 kèm 1 03/03/2021 19h Mia Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.67 04/03/2021 19h - 21h30 ANDY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test & tư vấn 1 kèm 1 10/03/2021 19h Liam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 93 10/03/2021 19h - 21h30 LEON Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.76 10/03/2021 19h - 21h30 JENNY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.77 16/03/2021 19h - 21h30 MIA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 96 17/03/2021 19h - 21h30 MICHELLE Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.78 22/03/2021 19h - 21h30 ANNA Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.72 24/03/2021 19h - 21h30 LEON Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.68 24/03/2021 19h - 21h30 ANDY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.73 29/03/2021 19h - 21h30 LEON Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 95 30/03/2021 19h - 21h30 JENNY Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.69 30/03/2021 19h - 21h30 MICHEAL Đăng ký