Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO79 09/07/2020 18h30 Thứ 3-5 Ms.Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO80 18/07/2020 14h30 Thứ 7-CN MR.ANDREW Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.55 21/07/2020 18h30 Thứ 3-5 Anna Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.38 27/07/2020 19h Thứ 2-4 Andy Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.58 04/08/2020 19h thứ 3 & thứ 5 Fanie Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.83 06/08/2020 18h45 thứ 3 & thứ 5 Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 105 14/07/2020 18h30 thứ 3 & thứ 5 Brian Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 107 15/07/2020 18h30 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 106 16/07/2020 19h thứ 3 & thứ 5 Annie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 109 20/07/2020 19h thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 108 22/07/2020 18h45 thứ 2 & thứ 4 Tracy Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.57 23/07/2020 18h45 thứ 3 & thứ 5 Fanie Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.82 27/07/2020 18h45 thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.56 28/07/2020 18h30 thứ 3 & thứ 5 Fanie Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.81 29/07/2020 19h thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp COM 1 13/07/2020 18h30, thứ 2,4 Phượng Nguyễn Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.44 14/07/2020 19H thứ 3-5 PHƯỢNG Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 46 15/07/2020 19h-21h30 Andrew Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2 15/07/2020 19h thứ 2,4 Fanie Đăng ký
Lớp COM 2 COM2.30 16/07/2020 19H thứ 3-5 PHƯỢNG Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 47 21/07/2020 18h30-21h Thứ 3-5 Việt Đăng ký