Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp PRO66 10/03/2020 18h30 Thứ 2, 4 MR.BRIAN Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO66 10/03/2020 18h30 Thứ 2, 4 MR.BRIAN Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO67 16/03/2020 19h Thứ 3-5 MS.TRACY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.54 03/03/2020 18h30 thứ 3,5 FANIE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 101 29/02/2020 18h30 thứ 7,CN TRÂM Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 COM2.29 02/03/2020 19H_THỨ 2/4 FANIE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp PRO 43 05/03/2020 18H30_THỨ 3/5 SEN VĨNH CƯỜNG Đăng ký