Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 (Offline) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 (Online) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Anna Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 (Offline) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Serena Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 (Online) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Serena Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1:1 (Offline) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp học thử Định hướng 1:1 cùng Quản Lý Chất Lượng (Online) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp học thử Định hướng 1:1 cùng Quản Lý Chất Lượng (Offline) 31/12/2023 Linh hoạt theo lịch học viên Katie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 121 27/12/2023 18h45 thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online nhóm 21/12/2023 20h - 21h30 thứ 3 & thứ 5 Chloe Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Online nhóm G79 21/12/2023 20h - 21h30 thứ 3 & thứ 5 Wenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 120 20/12/2023 19h thứ 2 & thứ 4 Chris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 119 05/12/2023 18h30 thứ 3 & thứ 5 Chris Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1,94 05/12/2023 18h30 thứ 3 và thứ 5 Mr.Leon Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử P1. 101 05/12/2023 18: 30 - 21:00 thứ 3, thứ 5 Ms kate Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 29/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp COM 2 C2.99 28/12/2023 19:00-21:30 thứ 35 Mr. Louis Đăng ký
Lớp COM 1 C1.119 27/12/2023 19:00-21:30 thứ 24 Ms. Daisy Tran Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 26/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 20/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp COM 2 C2.98 20/12/2023 19:00-21:30 thứ 24 Mr. Louis Đăng ký
Lớp COM 1 C1.118 19/12/2023 19:00-21:30 thứ 35 Ms. Michel chan Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 17/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 14/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp P121 14/12/2023 19:00-21:30 thứ 35 Mr. Danny First Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 11/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp P120 06/12/2023 19:00-21:30 thứ 24 Mr. Danny First Đăng ký
Lớp học thử Test + tư vấn miễn phí online / offline 02/12/2023 LINH HOẠT THEO HỌC VIÊN Ms. Lizzie Do Đăng ký