Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử TEST VÀ TƯ VẤN 1:1 30/10/2021 Linh hoạt theo HV MR.HOÀNG Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp ONLINE 1:1 28/10/2021 20h Thứ 5-7 MR.HUY Đăng ký
Lớp COM 1 ONLINE 1:1 25/10/2021 19h30 Thứ 2-4 MS.ANNA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp TEST VÀ TƯ VẤN 1:1 23/10/2021 Linh hoạt theo HV MR.HUY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Norah Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Mia Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Irene Đăng ký
Lớp học thử Test & Tư Vấn 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên Christina Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Wenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Wendy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Jenny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Hellen Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Mia Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Irene Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Marie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Henry Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Giao tiếp online 1 kèm 1 31/10/2021 Linh hoạt tùy lịch học viên (Khai Giảng Liên Tục) Celina Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử TEST ONLINE 1:1 28/10/2021 19h Mia Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp kèm online 1:1 27/10/2021 11 am Wendy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp kèm online 1:1 25/10/2021 9:30 am Wendy Đăng ký
Lớp COM 2 Lớp kèm online 1:1 23/10/2021 15h Helen Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp kèm online 1:1 22/10/2021 9:30 am Wendy Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp kèm online 1:1 21/10/2021 19h30 Kim Đăng ký