Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com2.66 30/04/2024 18h30 Huy Đăng ký
Lớp COM 1 Com1.101 26/04/2024 20h15 Nhung Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro115 19/04/2024 18h30 Nhung Đăng ký