Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 1.55 14/07/2020 18h30 thứ 3,5 Lina Đăng ký
Lớp học thử Pro 68 14/07/2020 18h30 thứ 3,5 Mia Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.55 15/07/2020 18h30 thứ 4,6 Lina Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 68 16/07/2020 18h30 thứ 3,5 Lina Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.55 16/07/2020 18h30 thứ 3,5 Lina Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.55 17/07/2020 18h30 thứ 4,6 Lina Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 68 21/07/2020 18h30 thứ 3,5 Lina Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.55 28/07/2020 18h30 thứ 3,5 Mia Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.40 30/07/2020 18h30 thứ 3,5 Daniyar Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Test và tư vấn 1:1 08/07/2020 19h thứ 4, 6 Mr. Thế Anh Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 118 09/07/2020 18h30 thứ 3, 5 Mr. Adam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test và tư vấn 1:1 09/07/2020 18h thứ 5, 7 Ms Lavenders Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.74 13/07/2020 19h thứ 2, 4 Ms Helen Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 59 07/07/2020 18H THỨ 3,5 SILLY Đăng ký
Lớp học thử Test tư vấn 1:1 09/07/2020 18H30 THỨ 3,5 SILLY Đăng ký
Lớp COM 1 COM1.54 14/07/2020 18H30 THỨ 3,5 DANNY Đăng ký
Lớp học thử Test tư vấn 1:1 14/07/2020 18H30 THỨ 3,5 SILLY Đăng ký
Lớp COM 2 COM 2.44 24/07/2020 18H30 THỨ 2,6 TRAVIS Đăng ký