Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 2 Com 2.44 online 27/09/2021 19h thứ 2,5 Louie Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.44 online 30/09/2021 19h thứ 2,5 Louie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP 1-1 30/09/2021 19h thứ 2,5 Hồng Nhung Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp LỚP 1:1 21/09/2021 19h thứ 4,6 SARAH Đăng ký
Lớp COM 1 Lớp Com1 27/09/2021 19h thứ 2,4 SARAH Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 72 20/09/2021 18h30 Thứ 2,6 Silly Đăng ký
Lớp học thử HT103 20/09/2021 18h30 Thứ 2,4,6 Silly Đăng ký
Lớp COM 1 Com 1.60 20/09/2021 18h30 Thứ 2,6 Silly Đăng ký
Lớp COM 2 Com 2.60 21/09/2021 18h30 Thứ 3,5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 73 21/09/2021 18h30 Thứ 3,5 Danny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 73 21/09/2021 18h30 Thứ 3,5 Danny Đăng ký
Lớp học thử HT102 23/09/2021 18h30 Thứ 3,5,7 Danny Đăng ký