Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Lớp phát âm chuẩn 22/10/2019 18h30 thứ 3, 5 BENJAMIN Đăng ký
Lớp học thử Lớp phát âm chuẩn 22/10/2019 18h30 thứ 3, 5 BENJAMIN Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử lớp học thử 17/10/2019 18h30 thứ 5,7 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 18/10/2019 18h30 thứ 5,7 DUKE Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 19/10/2019 18h30 thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 21/10/2019 18h30 thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 21/10/2019 18h30 thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 22/10/2019 18h30 thứ 5,7 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp giao tiếp 23/10/2019 18h30 thứ 3,6 DUKE Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 26/10/2019 19h thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 28/10/2019 19h thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 31/10/2019 19h thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 17/10/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 SILLY Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 18/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 21/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 4 SILLY Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 21/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 22/10/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 23/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 4 SILLY Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 25/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 28/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 4 SILLY Đăng ký
Lớp học thử Test 1:1 28/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 SILLY Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 50 30/10/2019 18h30 thứ 2, thứ 4 SILLY Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn Pro 73 01/11/2019 18h30 thứ 4, 6 Iris Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 03/11/2019 9h chủ nhật Liam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 03/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Eddie Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 06/11/2019 18h30 thứ 4 Liam Đăng ký
Lớp COM 2 Giao tiếp nâng cao 09/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Robert Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản 13/11/2019 18h30 thứ 2, 4 Iris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 16/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Long Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 18/11/2019 18h30 thứ 2 Seany Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 19/10/2019 15h thứ 7 Seany Đăng ký
Lớp COM 2 Giao tiếp nâng cao 19/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Robert Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn Pro 72 20/10/2019 18h30 thứ 2, 4 Eddie Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản 21/11/2019 18h30 thứ 3, 5 Eddie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 24/10/2019 18h30 thứ 3, 5 Long Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 24/10/2019 18h30 thứ 3, 5 Long Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 24/10/2019 18h thứ 5 Seany Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn test 1:1 28/10/2019 18h thứ 2 Liam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 29/10/2019 18h30 thứ 4, 6 Helen Đăng ký