Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 77 05/07/2022 3,6 Huỳnh Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 online 30/07/2022 19h thứ 5,7 JAYME Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 online 28/07/2022 19h thứ 5,7 JAYME Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 online 27/07/2022 19h thứ 4,6 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 online 22/07/2022 19h thứ 4,6 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 20/07/2022 19h thứ 2,4 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 18/07/2022 19h thứ 2,4 SARAH Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 14/07/2022 19h thứ 3,5 ADAM Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 13/07/2022 19h thứ 2,4 JAYME Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 12/07/2022 19h thứ 3,5 ADAM Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp VIP 1:1 offline 11/07/2022 19h thứ 2,4 JAYME Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro131 07/07/2022 19h thứ 2,5 ROSIE Đăng ký