Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp COM 1 Com 2.54 giao tiếp cơ bản 13/04/2020 18h30 thứ 3-5 Lina Đăng ký
Lớp COM 1 Com 2.54 giao tiếp cơ bản 13/04/2020 18h30 thứ 2-4 Lina Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro115 09/04/2020 18h thứ 3,5 Adam Đăng ký
Lớp học thử Pro115 14/04/2020 18h thứ 3,5 Adam Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro115 20/04/2020 18h thứ 2,4 Adam Đăng ký
Lớp học thử Pro115 22/04/2020 18h thứ 2,4 Adam Đăng ký
Lớp học thử Pro115 24/04/2020 18h thứ 2,6 Adam Đăng ký