Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Pro 50 22/03/2019 18h30 thứ 4, thứ 6 ROBERT
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Pro100 20/03/2019 19h00 thứ 3, thứ 5 Jenny
Lớp học thử Test ngữ pháp 21/03/2019 19h00 thứ 3, thứ 5 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 22/03/2019 18h00 thứ 2, thứ 4 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 23/03/2019 18h00 thứ 3, thứ 5 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 24/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 25/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 26/03/2019 18h30 thứ 2, thứ 4 Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 27/03/2019 18h30 thứ 6, chủ nhật Eddie
Lớp học thử Test ngữ pháp 31/03/2019 19h00 thứ 3, thứ 5 Jenny
Lớp phát âm, giao tiếp Pro100 28/03/2019 18h30 thứ 6, chủ nhật Jenny
Lớp phát âm, giao tiếp Pro100 29/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Jenny
Lớp phát âm, giao tiếp Pro100 30/03/2019 19h00 thứ 3, thứ 5 Jenny
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử pro 41 21/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Silly
Lớp học thử pro 41 26/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Silly
Lớp học thử pro 41 28/03/2019 18h30 thứ 3, thứ 5 Silly
Lớp học thử pro 42 22/03/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 Silly
Lớp học thử pro 42 25/03/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 Silly
Lớp học thử pro 42 29/03/2019 18h30 thứ 2, thứ 6 Silly
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Lớp học thử 20/03/2019 Thứ 4 IRIS