Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 55 26/02/2020 18h30 thứ 4, thứ 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử test tư vấn 1:1 26/02/2020 18h30 thứ 4, thứ 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử test tư vấn 1:1 27/02/2020 18h30 thứ 3, thứ 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 56 27/02/2020 18h30 thứ 3, thứ 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 55 28/02/2020 18h30 thứ 4, thứ 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử test tư vấn 1:1 28/02/2020 18h30 thứ 4, thứ 6 Silly Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 02/03/2020 18h30 thứ 2, 4 Thủy Tiên Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 05/03/2020 18h30 thứ 3, 5 Thủy Tiên Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản 11/03/2020 18h30 thứ 2, 4 Tùng Anh Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 13/03/2020 18h30 thứ 4, 6 Iris Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 17/03/2020 18h30 thứ 3, 5 Iris Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản 19/03/2020 18h30 thứ 3, 5 Tùng Anh Đăng ký
Lớp COM 2 Giao tiếp nâng cao 25/03/2020 18h30 thứ 2, 4 Robert Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 30/03/2020 18h30 thứ 2, 4 Iris Đăng ký