Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 63 16/12/2019 18h30 t2,4 MIA Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 64 27/12/2019 18h30 t4,6 Huyền Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử lớp học thử 17/12/2019 18h30 thứ 2,4 HELEN Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 18/12/2019 19h thứ 3,5 HELEN Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 19/12/2019 19h thứ 3,5 HELEN Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 23/12/2019 19h thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 24/12/2019 19h thứ 3,5 DUKE Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 27/12/2019 19h thứ 2,4 DUKE Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 30/12/2019 19h thứ 2,4 DUKE Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 13/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 53 16/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 16/12/2019 18h30 thứ 2,4 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 17/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 18/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 18/12/2019 18h30 thứ 2,4 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 19/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 20/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 23/12/2019 18h30 thứ 2,4 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 24/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 25/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 25/12/2019 18h30 thứ 2,4 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 26/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 27/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Pro 54 27/12/2019 18h30 thứ 4, 6 Silly Đăng ký
Lớp học thử Tư vấn 1:1 31/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Silly Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 16/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Long Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 17/12/2019 18h30 thứ 3, 5 Iris Đăng ký
Lớp COM 2 Giao tiếp nâng cao 17/12/2019 18h30 thứ 3,5 Robert Đăng ký
Lớp COM 1 Giao tiếp cơ bản 18/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Eddie Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Phát âm chuẩn 25/12/2019 18h30 thứ 2, 4 Iris Đăng ký