Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Pronunciation 29/08/2019 18h30 thứ 05 Benjamin Đăng ký
Lớp học thử Pronunciation 29/08/2019 18h30 thứ 03 Helen Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử lớp học thử 24/08/2019 19h thứ 4,cn Danny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 25/08/2019 19h thứ 4,cn Danny Đăng ký
Lớp học thử lớp học thử 28/08/2019 19h thứ 4,cn Danny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 28/08/2019 19h thứ 4,cn Danny Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp lớp phát âm 29/08/2019 19h thứ 4,cn Danny Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử test tư vấn 1:1 và học thử 26/08/2019 18h30 thứ 3,5 Silly Đăng ký
Lớp học thử test tư vấn 1:1 và học thử 29/08/2019 18h30 Silly Đăng ký
Lớp học thử test tư vấn 1:1 và học thử 30/08/2019 18h30 thứ 3,5 Silly Đăng ký
Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp học thử Pro 70 02/09/2019 18h30 thứ 2, 4 EDDIE Đăng ký
Lớp học thử Pro 69 03/09/2019 18h30 thứ 2, 4 EDDIE Đăng ký
Lớp học thử Pro 70 18/09/2019 18h30 thứ 2, 4 EDDIE Đăng ký
Lớp học thử Pro 70 26/08/2019 18h30 thứ 2, 4 EDDIE Đăng ký
Lớp học thử Pro 70 30/08/2019 18h30 thứ 2, 4 EDDIE Đăng ký