Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 18/10/2019 14h30 thứ 6 Kevin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 21/10/2019 19h00 thứ 2 Kevin Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 23/10/2019 17h00 thứ 4 Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 25/10/2019 14h30 thứ 6 Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 26/10/2019 09h30 thứ 7 Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 28/10/2019 19h00 thứ 2 Anna Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test tư vấn 1:1 30/10/2019 15h00 thứ 4 Anna Đăng ký