Loại lớp Tên lớp Khai giảng Lịch học Giảng viên
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 26/08/2019 15h30 thứ 2 Ann Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 28/08/2019 15h30 thứ 4 Ann Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 29/08/2019 19h00 thứ 5 Ann Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 30/08/2019 14h30 thứ 6 Ann Đăng ký
Lớp phát âm, giao tiếp Test 1:1 30/08/2019 14h30 thứ 6 Ann Đăng ký