30+ Bài Tập So Sánh Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Và Hướng Dẫn

Bạn có muốn nâng cao kỹ năng so sánh trong tiếng Anh của mình? Bạn đang tìm kiếm các bài tập và đáp án để rèn luyện khả năng so sánh của mình? Nếu câu trả lời là “có”, thì bạn đến đúng nơi rồi đấy! Chúng tôi tự hào giới thiệu cho bạn “30+ Bài Tập So Sánh Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Và Hướng Dẫn”. Với tài liệu này, bạn sẽ có cơ hội rèn luyện khả năng so sánh của mình thông qua các bài tập thực tế và được cung cấp đáp án chi tiết để tự kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn! Tiếp tục đọc để khám phá những bài tập thú vị và hữu ích, cùng với những lời giải chi tiết. Với “30+ Bài Tập So Sánh Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Và Hướng Dẫn”, bạn sẽ không chỉ nắm vững cấu trúc so sánh trong tiếng Anh, mà còn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và giao tiếp hiệu quả hơn.

I. Bài tập với các cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng

Đáp án và hướng dẫn thực hiện

So sánh là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp chúng ta so sánh các đối tượng, tính chất hoặc hành động với nhau. Có ba cấu trúc so sánh chính là so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng.

1. So sánh hơn (Comparative)

Cấu trúc so sánh hơn được sử dụng để so sánh hai đối tượng, tính chất hoặc hành động với nhau. Để tạo cấu trúc so sánh hơn, ta sử dụng tính từ hoặc trạng từ ngắn + “er” hoặc thêm “more” trước tính từ hoặc trạng từ dài.

Ví dụ:

 • My car is faster than yours. (Xe của tôi nhanh hơn xe của bạn)
 • She sings more beautifully than her sister. (Cô ấy hát đẹp hơn chị gái cô ấy)

2. So sánh nhất (Superlative)

Cấu trúc so sánh nhất được sử dụng để so sánh một đối tượng, tính chất hoặc hành động với một nhóm đối tượng, tính chất hoặc hành động khác. Để tạo cấu trúc so sánh nhất, ta sử dụng tính từ hoặc trạng từ ngắn + “est” hoặc thêm “most” trước tính từ hoặc trạng từ dài.

Ví dụ:

 • This is the fastest car in the world. (Đây là chiếc xe nhanh nhất trên thế giới)
 • He speaks the most fluently among all the students. (Anh ấy nói thành thạo nhất trong tất cả các học sinh)

3. So sánh bằng (Equal)

Cấu trúc so sánh bằng được sử dụng để so sánh hai đối tượng, tính chất hoặc hành động mang tính chất tương đương với nhau. Để tạo cấu trúc so sánh bằng, ta sử dụng “as + tính từ hoặc trạng từ + as”.

Ví dụ:

 • This car is as fast as mine. (Chiếc xe này nhanh như xe của tôi)
 • She sings as beautifully as her sister. (Cô ấy hát đẹp như chị gái cô ấy)

Đây là một số bài tập về các cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng:

 1. My house is (big) ___ than yours.
 2. This is (interesting) ___ book I’ve ever read.
 3. She speaks English (fluently) ___ her brother.
 4. The weather today is (good) ___ yesterday.
 5. He is (tall) ___ his classmates.

Đáp án:

 1. My house is bigger than yours.
 2. This is the most interesting book I’ve ever read.
 3. She speaks English more fluently than her brother.
 4. The weather today is better than yesterday.
 5. He is taller than his classmates.

Hy vọng qua bài tập này, bạn đã hiểu rõ hơn về các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh và có thể áp dụng chúng vào việc sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

II. So sánh bằng nhau

Bài tập với các cấu trúc so sánh bằng nhau

So sánh bằng nhau là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta so sánh hai hay nhiều đối tượng, sự vật, sự việc có tính chất tương đương. Để hiểu rõ và thành thạo trong việc sử dụng cấu trúc này, chúng ta cần luyện tập qua các bài tập thực hành.

Dưới đây là một số bài tập với các cấu trúc so sánh bằng nhau:

 1. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng so sánh bằng nhau:
 • My brother is as ___ as me. (tall)
 • This book is ___ as the one I read last week. (interesting)
 • The red car is ___ as the blue one. (fast)
 1. Sắp xếp các từ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
 • expensive, beautiful, old, modern
 1. Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng “as…as” hoặc “not as…as”:
 • This restaurant is ___ as the one we went to last night. (good)

Đáp án và hướng dẫn thực hiện

 1. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng so sánh bằng nhau:
 • My brother is as tall as me.
 • This book is as interesting as the one I read last week.
 • The red car is as fast as the blue one.
 1. Sắp xếp các từ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
 • beautiful, modern, old, expensive
 1. Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng “as…as” hoặc “not as…as”:
 • This restaurant is not as good as the one we went to last night.

Hãy luyện tập thường xuyên để nắm vững cấu trúc so sánh bằng nhau trong tiếng Anh.

III. So sánh kép

Bài tập với các cấu trúc so sánh kép

Image

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc so sánh kép trong tiếng Anh, chúng ta có thể thực hành qua một số bài tập. Dưới đây là một số bài tập về so sánh kép cùng với đáp án và hướng dẫn thực hiện.

1. So sánh hai người

Ví dụ: John is taller than Peter.

Đáp án: John cao hơn Peter.

Hướng dẫn: Sử dụng tính từ “taller” để so sánh chiều cao của John và Peter.

2. So sánh hai đồ vật

Ví dụ: The blue car is faster than the red car.

Đáp án: Chiếc xe màu xanh nhanh hơn chiếc xe màu đỏ.

Hướng dẫn: Sử dụng tính từ “faster” để so sánh tốc độ của hai chiếc xe.

3. So sánh hai đặc điểm

Ví dụ: The book is more interesting than the movie.

Đáp án: Cuốn sách thú vị hơn bộ phim.

Hướng dẫn: Sử dụng tính từ “more interesting” để so sánh mức độ thú vị của cuốn sách và bộ phim.

Nhìn từ nhiều khía cạnh

So sánh kép giúp chúng ta so sánh và đối chiếu các đối tượng, đặc điểm hoặc sự vụ giữa hai hoặc nhiều nguyên tố. Việc sử dụng cấu trúc so sánh kép không chỉ giúp chúng ta diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác mà còn làm cho văn phong trở nên phong phú và sắc sảo hơn.

IV. So sánh không ngang nhau

Bài tập với các cấu trúc so sánh không ngang nhau

1. So sánh bất quy tắc

 • Trong tiếng Anh, có một số từ có cấu trúc so sánh không tuân theo quy tắc thông thường. Ví dụ: good – better – best, bad – worse – worst, nhiều – more – most, ít – less – least, …
 • Bài tập:
  • She is better at playing the piano than her brother.
  • That was the worst movie I have ever seen.
  • I have less money than my sister.

2. So sánh bất bình đẳng

 • Khi so sánh hai sự vật/nhân vật/khía cạnh khác nhau, chúng ta sử dụng các cấu trúc so sánh như sau:
  • S + V + adj/adv + than + S + V + adj/adv: She is taller than her sister.
  • S + V + more/less + adj/adv + than + S + V + adj/adv: She is more intelligent than her classmates.
  • S + V + the + mức độ so sánh + of + S + V + mức độ so sánh: She is the most talented of all the contestants.
 • Bài tập:
  • This book is more interesting than the one I read last week.
  • Her performance was the best of all the competitors.
  • The red dress suits her better than the blue one.

Đáp án và hướng dẫn thực hiện

 • Các đáp án chi tiết và hướng dẫn thực hiện các bài tập so sánh không ngang nhau có thể tìm thấy trong tài liệu “30+ Bài tập so sánh trong tiếng Anh có đáp án” hoặc trên trang web chia sẻ tài liệu học tiếng Anh.
 • Để thực hiện các bài tập này, hãy đọc kỹ câu hỏi, quan sát các từ khóa và cấu trúc so sánh được yêu cầu. Sau đó, điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.
 • Lưu ý làm theo đúng thứ tự từ/cụm từ trong cấu trúc so sánh để câu hoàn chỉnh và chính xác.
 • Sau khi hoàn thành, kiểm tra lại các đáp án và so sánh với đáp án mẫu (nếu có) để tự đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm hơn trong việc sử dụng cấu trúc so sánh không ngang nhau.

Image

V. So sánh bất quy tắc

Bài tập với các cấu trúc so sánh bất quy tắc

So sánh bất quy tắc là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Để giúp bạn nắm vững kiến thức này, dưới đây là một số bài tập với các cấu trúc so sánh bất quy tắc.

 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  • She is taller than her sister.
  • This is the best cake I have ever tasted.
 2. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa:
  • The more you practice, the better you will become.
  • The less you study, the worse your grades will be.
 3. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng từ trong ngoặc:
  • My car is as fast as yours. (fast)
  • This book is more interesting than the other one. (interesting)

Đáp án và hướng dẫn thực hiện

 1. Đáp án:
  • She is taller than her sister.
  • This is the best cake I have ever tasted.

  Hướng dẫn: Để so sánh những đối tượng không tuân theo quy tắc, chúng ta cần sử dụng các từ “taller” và “best” để so sánh chiều cao và chất lượng của các đối tượng.

 2. Đáp án:
  • The more you practice, the better you will become.
  • The less you study, the worse your grades will be.

  Hướng dẫn: Đây là một cấu trúc so sánh bất quy tắc, trong đó chúng ta sử dụng “the more…the better” và “the less…the worse” để so sánh mức độ của hai hành động.

 3. Đáp án:
  • My car is as fast as yours. (fast)
  • This book is more interesting than the other one. (interesting)

  Hướng dẫn: Để so sánh hai đối tượng không tuân theo quy tắc, chúng ta sử dụng “as…as” để so sánh sự tương đồng và “more…than” để so sánh mức độ của các đối tượng.

VI. So sánh cùng một tính từ và trạng từ

Bài tập với cấu trúc so sánh cùng một tính từ và trạng từ

Trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng cấu trúc so sánh để so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào cách so sánh cùng một tính từ và trạng từ.

Để thực hiện bài tập này, chúng ta cần chọn một tính từ hoặc trạng từ và tạo ra các câu so sánh sử dụng cấu trúc so sánh cùng một. Ví dụ, nếu chúng ta chọn tính từ “tall” (cao), chúng ta có thể tạo ra các câu so sánh như sau:

 1. She is as tall as her brother. (Cô ấy cao bằng anh trai mình.)
 2. He is taller than his sister. (Anh ấy cao hơn em gái mình.)
 3. The giraffe is the tallest animal. (Hươu cao nhất là loài động vật cao nhất.)

Hãy lưu ý rằng khi so sánh tính từ, chúng ta sử dụng “as + tính từ + as” để chỉ sự tương đồng, “tính từ + er + than” để chỉ sự khác biệt và “the + tính từ + est” để chỉ sự so sánh tuyệt đối.

Đáp án và hướng dẫn thực hiện

Để kiểm tra đáp án của bài tập này, chúng ta có thể so sánh với hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các câu so sánh đã tạo ra. Nếu có sai sót, chúng ta có thể sửa lại để đạt đúng kết quả.

Đây là một số ví dụ về đáp án và hướng dẫn thực hiện:

Tính từ “fast” (nhanh):

 1. She runs as fast as her friend. (Cô ấy chạy nhanh như bạn của mình.)
 2. He runs faster than his sister. (Anh ấy chạy nhanh hơn em gái mình.)
 3. The cheetah is the fastest animal. (Báo đốm là loài động vật nhanh nhất.)

Trạng từ “quickly” (nhanh chóng):

 1. She speaks as quickly as her teacher. (Cô ấy nói nhanh chóng như giáo viên của mình.)
 2. He speaks more quickly than his brother. (Anh ấy nói nhanh chóng hơn em trai của mình.)
 3. The auctioneer speaks the most quickly. (Người bán đấu giá nói nhanh chóng nhất.)

Qua bài tập này, chúng ta có thể nắm vững cách sử dụng cấu trúc so sánh cùng một tính từ và trạng từ, từ đó nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách linh hoạt và chính xác.

Bài tập tổng hợp

VII. Bài tập tổng hợp với các dạng so sánh khác nhau

Exercise

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tập trung vào việc thực hiện các bài tập tổng hợp liên quan đến các dạng so sánh khác nhau trong tiếng Anh. Bài tập này sẽ giúp bạn nắm vững các cấu trúc so sánh và biết cách sử dụng chúng một cách chính xác.

Các dạng so sánh khác nhau bao gồm so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh kép, so sánh mệnh đề, và nhiều dạng khác. Bạn sẽ được cung cấp các câu hỏi và từ vựng để tạo ra các câu so sánh phù hợp.

Đáp án và hướng dẫn thực hiện sẽ được cung cấp để bạn có thể tự kiểm tra và rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành các bài tập. Bạn cũng có thể tham khảo các từ vựng và ngữ pháp liên quan đến so sánh trong tiếng Anh để làm bài tập một cách hiệu quả.

Với bài tập tổng hợp này, bạn sẽ có cơ hội rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn trở nên tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày và trong các bài viết. Hãy bắt đầu và thử sức với bài tập tổng hợp này ngay bây giờ!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài