Công thức so sánh nhất so sánh hơn chi tiết trong tiếng Anh

Câu so sánh là một loại câu rất phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng không chỉ trong giao tiếp mà còn trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Việc sử dụng câu so sánh và so sánh hơn nhất sẽ giúp bạn gây ấn tượng về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Aten English đã tổng hợp kiến thức chi tiết về công thức so sánh nhất so sánh hơn trong tiếng Anh và cũng cung cấp bài tập có đáp án để các bạn luyện tập.

Công thức so sánh nhất so sánh hơn

So sánh nhất 

So sánh nhất (superlative) là dạng so sánh nhấn mạnh đặc trưng hoặc tính chất nổi bật nhất của một đối tượng, sự vật, sự việc hay hiện tượng so với tất cả các đối tượng khác trong cùng một nhóm (trường hợp ít nhất là 3 đối tượng).

Ví dụ:

cong-thuc-so-sanh-nhat-so-sanh-hon-chi-tiet-trong-tieng-anh-so-1
So sánh nhất (superlative) là dạng so sánh nhấn mạnh đặc trưng hoặc tính chất nổi bật nhất của một đối tượng

I am the tallest in my family dịch Tôi là người cao nhất trong nhà.

That flight ticket is the most expensive of all dịch Cái vé máy bay kia là đắt nhất.

This is the oldest castle in the world dịch Đây là tòa lâu đài cổ nhất thế giới.

 • Cấu trúc câu so sánh nhất của tính từ – công thức so sánh nhất so sánh hơn

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object)

Ví dụ:

My mom is the greatest person in the world dịch Mẹ tôi là người vĩ đại nhất thế giới)

Linh is the most intelligent student in my class dịch Linh là học sinh thông minh nhất lớp tôi)

Tân ngữ so sánh có thể bỏ trong câu nếu đã được thể hiện rõ ràng trong ngữ cảnh câu. Ví dụ:

We all threw our rocks at the same time, My rock flew the highest. (of all the rocks)

->  dịch Chúng tôi đều ném đá cùng lúc, Viên đá của tôi là bay cao nhất (trong tất cả các viên đá)

xem thêm: Hướng dẫn cách dùng mạo từ the trong tiếng anh

So sánh hơn kém

So sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa hai người, sự việc, sự vật hoặc hiện tượng. Có hai công thức so sánh khác nhau được sử dụng trong tiếng Anh, và trong đó, so sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa một người (hoặc vật) và một người (hoặc vật) khác.

Cấu trúc

S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun

 • Quy tắc thêm “Er” sau tính từ ngắn
cong-thuc-so-sanh-nhat-so-sanh-hon-chi-tiet-trong-tieng-anh-so-2
So sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa hai người, sự việc, sự vật hoặc hiện tượng

Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết, ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.

Công thức áp dụng với trạng từ có 1 âm tiết và 1 số tính từ 2 âm tiết có tận cùng bằng -ow, -y, -le, như dưới đây.

 1. Để biến tính từ thành dạng so sánh hơn bằng tiếng Anh, nếu từ đó kết thúc bằng âm “y” thì ta thay thế “y” bằng “i” rồi thêm đuôi “er”. 
 2. Nếu từ đó bắt đầu bằng một phụ âm, một nguyên âm và một phụ âm, ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “er”.

Ví dụ

big (to, lớn) -> bigger (to hơn, lớn hơn)

fast (nhanh) -> faster (nhanh hơn)

quiet (yên lặng) -> quieter (yên lặng hơn)

happy (hạnh phúc) -> happier (hạnh phúc hơn)

clever (thông minh) -> cleverer (thông minh hơn)

narrow (hẹp) -> narrower (hẹp hơn)

simple (đơn giản) -> simpler (đơn giản hơn)

 • So sánh hơn với tính từ dài

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Trong trường hợp tính từ dài hơn 2 âm tiết, ta sử dụng “more” trước tính từ (hoặc trạng từ) để diễn tả so sánh hơn kém. Tuy nhiên, không áp dụng với các từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le.

Ví dụ

useful (hữu ích) -> more useful (hữu ích hơn)

boring (tẻ nhạt) -> more boring (tẻ nhạt hơn)

tired (mệt) -> more tired (mệt hơn)

quickly (nhanh) -> more quickly (nhanh hơn)

quietly (yên tĩnh) -> more quietly (yên tĩnh hơn)

beautiful (đẹp) -> more beautiful (đẹp hơn)

interesting (thú vị) -> more interesting (thú vị hơn)

Các điều cần lưu ý khi sử dụng công thức so sánh hơn là:

 1. Trong câu so sánh, sau từ “than” thì đại từ nhân xưng được sử dụng làm chủ ngữ, còn không phải là tân ngữ.
 2. Khi so sánh một vật hay một người với tất cả các vật, người còn lại, ta cần thêm từ “else”.
 3. Nếu muốn so sánh một vật hoặc người với tất cả các vật, người khác, ta phải thêm từ “else” sau “anything/anybody”.
 4. Nếu ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than” hoặc “as” trùng với nhau, ta có thể bỏ đi để câu ngắn gọn hơn.
 5. Tân ngữ có thể bị loại bỏ sau động từ ở mệnh đề sau “than” và “as”.
 6. Có thể sử dụng cấu trúc “not so…as” để thể hiện sự so sánh không bằng, thay vì “not as…as”, nhưng không được sử dụng “so…as” thay cho “as…as”.

Bài tập vận dụng công thức so sánh nhất so sánh hơn

Các bạn có thể làm bài tập công thức so sánh nhất so sánh hơn trực tiếp dưới đây hoặc download file PDF về để làm nhé.

Bài tập 1

cong-thuc-so-sanh-nhat-so-sanh-hon-chi-tiet-trong-tieng-anh-so-3
Các bạn có thể làm bài tập công thức so sánh nhất so sánh hơn trực tiếp dưới đây hoặc download file PDF

Chọn từ cho sẵn để điền vào chỗ trống

Was the party as ……….. as she expected?

Apple is as………………………..as Samsung

Pham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world

Saigon used to be as………………….as several countries in Asia

My mom’s dishes are as…….………………as food served at restaurants

 1. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

Bài tập 2

Chia câu so sánh phù hợp

Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.

The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.

Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.

My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.

My friend is quieter…………..(quiet) than me.

Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.

My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.

The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.

These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.

A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea

Bài tập 3

Cho dạng đúng từ trong ngoặc

Who is the ………….. (tall) person in your family?

My mum is the ………….. (good) cook in the world.

Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.

Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.

Goods is going to be………….. (expensive) during Tet holiday.

Where are the…………..(nice) beaches in your country?

I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.

Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?

Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.

He was a (creative) _______ student in the class.

I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.

I feel (encouraged) _________whenever I talk to my dad.

ĐÁP ÁN

Đáp án bài tập 1

fun

popular

successful

developed

delicious

talented

Đáp án bài tập 2

more intelligent

cheaper

larger

colorful

more quiet

more interesting

more comfortable

nicer

more natural

more memorable

Đáp án bài tập 3

tallest

the best

the biggest city

the most dangerous

more expensive

the nicest

the most reasonable

the most famous

the most important

creative

the most vibrant

more encouraged

the most popular

Công thức so sánh nhất so sánh hơn những công thức quan trọng không thể bỏ qua trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Vì thế, để nắm vững chúng, bạn cần học và luyện tập thường xuyên. Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng anh online chất lượng, chúng tôi đề xuất trang web Aten English.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên