TẤT CẢ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ BẠN BÈ

Trong mọi tình huống, cũng như trong cuộc trò chuyện hàng ngày bằng tiếng Anh, chủ đề về bạn bè là một đề tài phổ biến, để có thể giao tiếp tự tin hơn và đạt được điểm cao hơn trong các bài kiểm tra, hãy cùng Aten khám phá danh sách từ vựng và các cụm từ  tiếng Anh thú vị về chủ đề bạn bè nhé.

Từ vựng tiếng Anh thông dụng về chủ đề tình bạn – Mối quan hệ

MIỄN PHÍ TẢI SÁCH ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

Từ vựng Phiên âm Anh Anh Dịch nghĩa
Affection əˈfɛkʃ(ə)n Tình cảm
Affectionate əˈfɛkʃnɪt Có tình cảm
Allegiance əˈliːʤəns Lòng trung thành
Always ˈɔːlweɪz Luôn luôn
Amiable ˈeɪmiəb(ə)l Dễ thương
Attachments əˈtæʧmənts Tập tin đính kèm
Attitude ˈætɪtjuːd Thái độ
Attract əˈtrækt Thu hút
Attraction əˈtrækʃ(ə)n Sức hút
Attractive əˈtræktɪv Hấp dẫn
Available əˈveɪləbl Có sẵn
Best friend bɛst frɛnd Bạn tốt nhất
Birthdays ˈbɜːθdeɪz Sinh nhật
Blessing ˈblɛsɪŋ Ban phước
Boyfriend ˈbɔɪˌfrɛnd Bạn trai
Brave breɪv Can đảm
Buddy ˈbʌdi Bạn bè
Care keə Quan tâm
Caring ˈkeərɪŋ Chăm sóc
Charm ʧɑːm Quyến rũ
Cheerful ˈʧɪəfʊl Vui lòng
Comfort ˈkʌmfət Thoải mái
Commitment kəˈmɪtmənt Lời cam kết
Communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən Giao tiếp
Companion kəmˈpænjən Bạn đồng hành
Companionship kəmˈpænjənʃɪp Bạn đồng hành
Compatible kəmˈpætəbl Tương thích
Confide kənˈfaɪd Tâm sự
Confidential ˌkɒnfɪˈdɛnʃəl Bí mật
Connect kəˈnɛkt Kết nối
Connection kəˈnɛkʃən Kết nối
Conscientious ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs Tận tâm
Considerate kənˈsɪdərɪt Thận trọng
Consideration kənˌsɪdəˈreɪʃən Sự xem xét
Contact ˈkɒntækt Tiếp xúc
Cordial ˈkɔːdiəl Thân ái
Counsel ˈkaʊns(ə)l Cố vấn
Cozy ˈkəʊzi Ấm cúng
Devoted dɪˈvəʊtɪd Hết lòng
Devotion dɪˈvəʊʃən Sự tận tâm
Diners ˈdaɪnəz Thực khách
Discerning dɪˈsɜːnɪŋ Sáng suốt
Discovery dɪsˈkʌvəri Khám phá
Embrace ɪmˈbreɪs Ôm hôn
Emotion ɪˈməʊʃən Cảm xúc
Emotional ɪˈməʊʃənl Đa cảm
Empathic Empathic Đồng cảm
Encouragement ɪnˈkʌrɪʤmənt Sự khuyến khích
Endear ɪnˈdɪə Yêu quý
Endure ɪnˈdjʊə Chịu đựng
Engage ɪnˈgeɪʤ Thuê
Excite ɪkˈsaɪt Phấn khích
Fascinate ˈfæsɪneɪt Mê hoặc
Favor ˈfeɪvə Ủng hộ
Favorite ˈfeɪvərɪt Yêu thích
Fellowship ˈfɛləʊʃɪp Tình bằng hữu
Fiance fɪˈɑːnseɪ Hôn thê
Flourish ˈflʌrɪʃ Hưng thịnh
Flowers ˈflaʊəz Những bông hoa
Fond of fɒnd ɒv Thích
Forgiving fəˈgɪvɪŋ Khoan dung
Friends frɛndz Bạn bè
Friendship ˈfrɛndʃɪp hữu nghị
Funny ˈfʌni Buồn cười

[MIỄN PHÍ] Trải nghiệm Business English – tiếng Anh kinh doanh tại Hà Nội

(TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG)

Từ vựng Phiên âm Anh Anh Giải nghĩa
Gifts gɪfts Những món quà
Girlfriend ˈgɜːlˌfrɛnd Bạn gái
Giving ˈgɪvɪŋ Cho
Goodness ˈgʊdnɪs Nhân hậu
Heart hɑːt Tim
Heartfelt ˈhɑːtfɛlt Chân thành
Honest ˈɒnɪst Thật thà
Honey ˈhʌni Mật ong
Honor ˈɒnə Tôn kính
Hug hʌg Ôm
Inclined ɪnˈklaɪnd Nghiêng
Inseparable ɪnˈsɛpərəbl Không thể tách rời
Kisses ˈkɪsɪz Những nụ hôn
Like laɪk Giống
Likes laɪks Thích
Listener ˈlɪsnə Người nghe
Love lʌv Yêu và quý
Loyal ˈlɔɪəl Trung thành
Mostly ˈməʊstli Hầu hết
Mutual ˈmjuːtjʊəl Tương hỗ
Open ˈəʊpən Mở
Powerful ˈpaʊəfʊl Quyền lực
Precious ˈprɛʃəs Quí
Profess prəˈfɛs Giáo sư
Protect prəˈtɛkt Bảo vệ
Personality ˌpɜːsəˈnælɪti Nhân cách
Phone fəʊn Điện thoại
Remember rɪˈmɛmbə Nhớ lại
Remembrance rɪˈmɛmbrəns Tưởng nhớ
Respectful rɪsˈpɛktfʊl Kính trọng
Restaurant ˈrɛstrɒnt Nhà hàng
Romance rəʊˈmæns Tình cảm
See siː Xem
Selfless ˈsɛlflɪs Vị tha
Sensitive ˈsɛnsɪtɪv Nhạy cảm
Sharing ˈʃeərɪŋ Chia sẻ
Shelter ˈʃɛltə Nơi trú ẩn
Show ʃəʊ Chỉ
Similar ˈsɪmɪlə Giống
Sincere sɪnˈsɪə Chân thành
Smiling ˈsmaɪlɪŋ Mỉm cười
Sociable ˈsəʊʃəbl Hòa đồng
Soulmate səʊl meɪt Tri kỷ
Special ˈspɛʃəl Đặc biệt
Support səˈpɔːt Ủng hộ
Sweet swiːt Ngọt
Sympathetic ˌsɪmpəˈθɛtɪk Thông cảm
Tender ˈtɛndə Đấu thầu
Text tɛkst Bản văn
Therapy ˈθɛrəpi Trị liệu
Thoughtful θɔːtfʊl Chu đáo
Time spent taɪm spɛnt Thời gian đã dành
Together təˈgɛðə Cùng với nhau
Travel ˈtrævl Du lịch
Trustworthy ˈtrʌstˌwɜːði Đáng tin cậy
Truthful ˈtruːθfʊl Trung thực
Usual ˈjuːʒʊəl Bình thường
Usual ˈjuːʒʊəl Bình thường
Well-intentioned wɛl-ɪnˈtɛnʃənd Có thiện chí
Winning ˈwɪnɪŋ Chiến thắng
Wisdom ˈwɪzdəm Sự khôn ngoan
Wonderful ˈwʌndəfʊl Tuyệt vời
Youth juːθ Thiếu niên

Cụm từ tiếng Anh về tình bạn – Mối quan hệ

Phrasal Verb Explanation Meanings
to break up to end a romantic relationship kết thúc một mối quan hệ, chia tay
to drift apart to become less close to someone Trở nên kém thân thiết
to enjoy someone’s company to like spending time with someone Muốn chơi cùng, dành thời gian cùng ai đó
to fall for to fall in love Yêu, có cảm tình với ai đó
to fall head over heels in love to start to love someone a lot Thích/ có cảm tình với ai đó rất nhiều
to fall out with to have a disagreement and stop being friends Ngừng mối quan hệ
to get on like a house on fire to like someone’s company very much indeed Đồng hành với ai đó rất tốt
to get on well with to understand someone and enjoy similar interests có mối quan hệ tốt với ai đó
to get to know to begin to know someone làm quen
to go back years to have known someone for a long time gặp lại ai đó sau thời gian dài
to have a lot in common to share similar interests có nhiều điểm chung
to have ups and downs to have good and bad times lúc lên voi xuống chó
a healthy relationship a good, positive relationship mối quan hệ lành mạnh
to hit it off to quickly become good friends with kết thân
to be in a relationship to be romantically involved with someone đang trong mối quan hệ tình cảm
to be just good friends to not be romantically involved trong mối quan hệ bạn bè ( Friendzone)
to keep in touch with to keep in contact with Giữ liên lạc
to lose touch with to not see or hear from someone any longer Mất liên lạc
love at first sight to fall in love immediately you meet someone Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
to pop the question to ask someone to marry you cầu hôn
to see eye to eye to agree on a subject đồng ý với nhau, có cùng quan điểm
to settle down to give up the single life and start a family lập gia đình
to strike up a relationship to begin a friendship bắt đầu mối quan hệ tình bạn
to tie the knot to get married đã kết hôn
to be well matched to be similar to Rất giống nhau
to work at a relationship to try to maintain a positive relationship with someone giữ mối quan hệ tốt đẹp với ai đó

Bí quyết học tiếng Anh về tình bạn – Mối quan hệ

Bạn có thể thực hành viết khoảng 10 lần về chủ đề này với việc lồng ghép và sử dụng các từ vựng tiếng Anh và cụm từ vựng tiếng Anh về tình bạn để có thể ghi nhớ tốt hơn

Một phương pháp khác là bạn thực hành nói sau khi đã viết và có kế hoạch cụ thể cho bài nói của mình, bạn có thể tự nói một mình trước gương hoặc mời bạn bè để luyện tập, hoặc nếu muốn hiệu quả hơn, bạn có thể tham gia các câu lạc bộ thực hành nói tiếng Anh hoặc nếu có đủ kinh phí, bạn có thể sử dụng các ứng dụng để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh như Camply.

Xem phim cũng là một cách học từ vựng tiếng Anh rất tốt, nếu bạn chưa quen việc nghe, chúng tôi đề xuất bạn nên bật phụ đề tiếng Anh để học từ vựng mới, dưới đây là một số bộ phim sitcom kinh điển mà người học tiếng Anh thường xem để học từ vựng tiếng Anh về tình bạn – mối quan hệ.

  • F.R.I.E.N.D
  • BIG BANG THEORY

 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài