TÍCH LŨY 399+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ THỜI TRANG

Thời trang là một đề tài hấp dẫn với nhiều người, với sự lan rộng của nền văn hóa toàn cầu ngày nay, có rất nhiều xu hướng thời trang, phong cách mới nổi bật, hãy cùng Aten khám phá những từ vựng tiếng Anh về thời trang dưới đây. Chắc chắn sẽ có nhiều từ mới đang chờ đợi bạn khám phá và áp dụng.

Từ vựng tiếng Anh về thời trang

Thuật ngữ Phiên âm Nghĩa
Accent ˈæksənt Điểm nhấn
Accessories əkˈsɛsəriz Phụ kiện
Acid wash ˈæsɪd wɒʃ Rửa axit
Achromatic colours ˌækrəʊˈmætɪk ˈkʌləz Màu đơn thuần (bao gồm đen xám và trắng)
Art deco ɑːt deco Trang trí nghệ thuật
Art Nouveau ɑːt ˈnuːvəʊ Art Nouveau
Academic costume ˌækəˈdɛmɪk ˈkɒstjuːm Trang phục học đường
Accent shades ˈæksənt ʃeɪdz Sắc thái điểm nhấn
Accessorizing Accessorizing Phụ kiện
Active sportswear ˈæktɪv ˈspɔːtsˌweə Đồ thể thao năng động
Adaptation ˌædæpˈteɪʃ(ə)n Sự thích nghi
Advanced colours ədˈvɑːnst ˈkʌləz Màu sắc nâng cao
a la mode ə lɑː məʊd Phong cách thời trang hơi hướng hiện đại
Accouterments əˈkuːtəmənts Thiết bị, đồ dùng cá nhân
Apparel əˈpærəl Quần áo
Apparel manufacturing əˈpærəl ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ Sản xuất may mặc
Asymmetrical ˌæsɪˈmɛtrɪkəl Không đối xứng
Atelier ˈætəlɪeɪ studio/ phòng làm việc của nghệ sĩ, diễn viên
Attire əˈtaɪə Trang phục
Athletic clothing æθˈlɛtɪk ˈkləʊðɪŋ Quần áo thể thao
Au naturel ˌəʊ naturel Au naturel
Avant-Garde ˌævɒŋˈgɑːd Tiên phong
Body clothes ˈbɒdi kləʊðz Quần áo body
Balance / symmetry ˈbæləns / ˈsɪmɪtri Cân bằng / đối xứng
Bespoke bɪˈspəʊk Thiết kế riêng
Barfly apparel ˈbɑːflaɪ əˈpærəl Trang phục của chuồn chuồn
Beaumonde Beaumonde The beau monde’ = thế giới tốt đẹp trong tiếng Pháp -> tập hợp những người giàu có và thời thượng; những người xinh đẹp.
Black tie event blæk taɪ ɪˈvɛnt Sự kiện cà vạt đen
Bling blɪŋ Đồ trang sức hào nhoáng
Body-con clothing ˈbɒdi-kɒn ˈkləʊðɪŋ Quần áo ôm sát cơ thể
Boutique buːˈtiːk Cửa hàng quần áo cao cấp
Boyfriend style ˈbɔɪˌfrɛnd staɪl Phong cách bạn trai
Bib and tucker bɪb ænd ˈtʌkə Quần áo dành cho dịp hội hè đình đám
Border print ˈbɔːdə prɪnt In viền
Bohemian style of fashion (Boho) bəʊˈhiːmjən staɪl ɒv ˈfæʃən (Boho) Phong cách thời trang Bohemian (Boho)
Business Formal dress code ˈbɪznɪs ˈfɔːməl drɛs kəʊd Quy tắc trang phục lịch sự
Business Casual dress code ˈbɪznɪs ˈkæʒjʊəl drɛs kəʊd Quy định về trang phục thường ngày của Doanh nhân
Bulky clothing ˈbʌlki ˈkləʊðɪŋ Quần áo cồng kềnh
Capsule wardrobe ˈkæpsjuːl ˈwɔːdrəʊb Tủ quần áo dạng khoang ngủ
Cut of a garment kʌt ɒv ə ˈgɑːmənt Cắt may
Camouflage clothing ˈkæmʊflɑːʒ ˈkləʊðɪŋ Quần áo ngụy trang
Care label keə ˈleɪbl Nhãn chăm sóc
Casual wear ˈkæʒjʊəl weə Mặc giản dị
Catwalk ˈkætˌwɔːk Sàn catwalk
Channel suit ˈʧænl sjuːt Bộ vest cổ của hãng Chanel
Chic ʃiːk Sang trọng
Chinois Chinois Nghệ thuật (theo nghĩa Trung Quốc)
Cine mode Cine məʊd Chế độ phim
Cocktail dress code ˈkɒkteɪl drɛs kəʊd Quy định về trang phục cocktail
Collection kəˈlɛkʃən Bộ sưu tập
Colour coordination ˈkʌlə kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən Phối hợp màu sắc
Classic ˈklæsɪk Cổ điển
Clique kliːk thuật ngữ chỉ tập hợp các đỉnh V trong đồ thị vô hướng G
Colour blocking ˈkʌlə ˈblɒkɪŋ Khóa màu
Colorway Colorway Đường màu
Cosplay Cosplay Cosplay/ mặc trang phục giống một nhân vật nào đó
Country look ˈkʌntri lʊk Nhìn đồng quê
Cool colours kuːl ˈkʌləz Màu sắc mát mẻ
Contrast ˈkɒntrɑːst Tương phản
Conservative styles kənˈsɜːvətɪv staɪlz Phong cách truyền thống
Cosmetic colours kɒzˈmɛtɪk ˈkʌləz Màu mỹ phẩm
Cosmopolitan ˌkɒzməʊˈpɒlɪtən Tạp chí thời trang Cosmopolitan
Costume ˈkɒstjuːm Trang phục
Couturier Couturier Couturier
Composite style ˈkɒmpəzɪt staɪl Phong cách tổng hợp
Costume jewelry ˈkɒstjuːm ˈʤuːəlri Trang sức trang phục
Distressing dɪsˈtrɛsɪŋ Đau buồn
Draping ˈdreɪpɪŋ
Dandy style ˈdændi staɪl Phong cách công tử
Deadstock Deadstock Deadstock
Design elements dɪˈzaɪn ˈɛlɪmənts Yếu tố thiết kế
Double Denim Trend ˈdʌbl ˈdɛnɪm trɛnd Xu hướng denim đôi
Earth colors ɜːθ ˈkʌləz Màu đất
Eclectic style of fashion ɛkˈlɛktɪk staɪl ɒv ˈfæʃən Phong cách chiết trung của thời trang
Electric colours ɪˈlɛktrɪk ˈkʌləz Màu điện
Elegant dressing style ˈɛlɪgənt ˈdrɛsɪŋ staɪl Phong cách ăn mặc thanh lịch
Ensemble ɑːnˈsɑːmbl Tập hợp
Eponymous fashion brand ɪˈpɒnɪməs ˈfæʃən brænd Thương hiệu thời trang Eponymous
Ethnic ˈɛθnɪk Dân tộc
Exotic ɪgˈzɒtɪk Kỳ lạ
Embellishing ɪmˈbɛlɪʃɪŋ Tô điểm
Designer dɪˈzaɪnə 3D/ kĩ thuật tạo mẫu Ma Nơ Canh
Display dɪsˈpleɪ Trưng bày
Effortless dressing ˈɛfətlɪs ˈdrɛsɪŋ Ăn mặc đơn giản mà ấn tượng
Fabric swatches ˈfæbrɪk ˈswɒʧɪz Mẫu vải
Fabric Finishes ˈfæbrɪk ˈfɪnɪʃɪz Hoàn thiện vải
Fad fæd Ham mê
Fashion 2.0 ˈfæʃən 2.0 Thời trang 2.0
Fashion capitals ˈfæʃən ˈkæpɪtlz Kinh đô thời trang
Fashion Cycle ˈfæʃən ˈsaɪkl Chu kỳ thời trang
Fashion Faux Pas ˈfæʃən fəʊ pɑː Thời trang Faux Pas
Fashion Forecast ˈfæʃən ˈfɔːkɑːst Dự báo thời trang
Fashion forward ˈfæʃən ˈfɔːwəd Thời trang tiến lên
Fashion icon ˈfæʃən ˈaɪkɒn Biểu tượng thời trang
Fashion Line ˈfæʃən laɪn Dòng thời trang
Fashion press ˈfæʃən prɛs Tạp chí thời trang
Fashion show ˈfæʃən ʃəʊ Buổi trình diễn thời trang
Fashion house ˈfæʃən haʊs Ngôi nhà thời trang
Fashionista Fashionista Tín đồ thời trang
Fashion sense ˈfæʃən sɛns Gu thời trang
Fashion police ˈfæʃən pəˈliːs Cảnh sát thời trang
Fashion sketch ˈfæʃən skɛʧ Phác thảo thời trang
Fashion subcultures ˈfæʃən ˈsʌbˌkʌlʧəz Các nền văn hóa phụ thời trang
Fashion tribe ˈfæʃən traɪb Bộ lạc thời trang
Fashion victim ˈfæʃən ˈvɪktɪm Nạn nhân thời trang
Fabric Prints ˈfæbrɪk prɪnts In vải
Face of the fabric feɪs ɒv ðə ˈfæbrɪk Mặt vải
Fashion Label ˈfæʃən ˈleɪbl Nhãn hiệu thời trang
Fatigues fəˈtiːgz Mệt mỏi
Flat sketches flæt ˈskɛʧɪz Bản phác thảo phẳng
Florals ˈflɔːrəlz Hoa
Formal clothing ( evening clothes) ˈfɔːməl ˈkləʊðɪŋ ( ˈiːvnɪŋ kləʊðz) Quần áo trang trọng (quần áo dạ hội)
Foundation faʊnˈdeɪʃən nền tảng
Garcon look ˈgɑːsɒn lʊk Garcon nhìn
Garment ˈgɑːmənt Công nghiệp may mặc
Genderqueer Genderqueer Genderqueer
Gradation grəˈdeɪʃən Tốt nghiệp
Greek Chic griːk ʃiːk Hy Lạp sang trọng
Groufit Groufit Groufit
Grunge grʌnʤ phong cách Grunge, thuộc một nhánh của nhạc Rock
Glamorous ˈglæmərəs Quyến rũ
Haberdashery ˈhæbədæʃəri Tiệm hàng xén, cửa hàng bán đồ kim chỉ
High stepper haɪ ˈstɛpə Bước cao
Hand of a fabric hænd ɒv ə ˈfæbrɪk Bàn tay của một tấm vải
Haute Couture ɔːt kuːˈtjʊə Thời trang cao cấp
Heavy metal fashion ˈhɛvi ˈmɛtl ˈfæʃən Thời trang kim loại nặng
High Fashion haɪ ˈfæʃən Thời trang cao cấp
Hosiery ˈhəʊzɪəri Hàng dệt kim
Hourglass figure ˈaʊəglɑːs ˈfɪgə Hình đồng hồ cát
House haʊs nhà ở
Hot number hɒt ˈnʌmbə Số nóng
Imitation ˌɪmɪˈteɪʃən Sự bắt chước
Iridescent colours ˌɪrɪˈdɛsnt ˈkʌləz Màu sắc ánh kim
Impact colours ˈɪmpækt ˈkʌləz Màu sắc tác động
Jewel tones ˈʤuːəl təʊnz Tông màu ngọc
Kitsch Kitsch Nghệ thuật bình dân
Knock Off nɒk ɒf dừng lại
Limited edition clothing ˈlɪmɪtɪd ɪˈdɪʃən ˈkləʊðɪŋ Quần áo phiên bản giới hạn
Line laɪn Hàng
Lookbook lʊk bʊk Bộ sưu tầm các bức ảnh về thời trang
Long line clothing lɒŋ laɪn ˈkləʊðɪŋ Quần áo dài
Loungewear Loungewear Loungewear
Made to measure garments meɪd tuː ˈmɛʒə ˈgɑːmənts Được tạo ra để đo hàng may mặc
Mass produced / Fashion mæs prəˈdjuːst / ˈfæʃən Sản xuất hàng loạt / Thời trang
Melange Melange Melange
Monotone clothing ˈmɒnətəʊn ˈkləʊðɪŋ Quần áo đơn điệu
Mood Board muːd bɔːd Bảng tâm trạng
Motif məʊˈtiːf motif
Muslin ˈmʌzlɪn Vải cotton dệt trơn
Neutral Colours ˈnjuːtrəl ˈkʌləz Màu trung tính
Off the rack ɒf ðə ræk Quần áo may sẵn
Ombre ˈɒmbə Sự pha trộn của màu sắc này sang màu sắc khác
Oversize ˈəʊvə saɪz Quá khổ
Passe ˈpɑːseɪ đã quá thời, lỗi thời
Panache pəˈnæʃ Sự phô trương, huênh hoang
Pantone colours Pantone ˈkʌləz Màu sắc Pantone
Pattern ˈpætən Mẫu vật
Pret-a- porter Pret-eɪ- ˈpɔːtə Người khuân vác trước
Peek-a-boo style piːk-ə-buː staɪl Phong cách Peek-a-boo
Peasant style ˈpɛzənt staɪl Phong cách nông dân
Placement prints ˈpleɪsmənt prɪnts Bản in vị trí
Post modern fashion pəʊst ˈmɒdən ˈfæʃən Đăng thời trang hiện đại
Print on print prɪnt ɒn prɪnt In trên bản in
Ready to wear or RTW ˈrɛdi tuː weər ɔːr ɑː-tiː-ˈdʌblju(ː) Sẵn sàng để mặc hoặc RTW
Retrofuturism Retrofuturism Chủ nghĩa cổ điển
Reversible clothing rɪˈvɜːsəbl ˈkləʊðɪŋ Quần áo có thể đảo ngược
Rockability fashion rɒkəˈbɪlɪti ˈfæʃən Thời trang rockability
Sample ˈsɑːmpl Mẫu vật
Silhouette ˌsɪlu(ː)ˈɛt Hình bóng
Seamstress ˈsɪmstrɪs Thợ may
Selvedge ˈsɛlvɪʤ Một tấm vải được ghép, đệm vào quần áo
Sanforized clothing ˈsɒnfəraɪzd ˈkləʊðɪŋ Quần áo được phân loại
Sleek style sliːk staɪl Kiểu dáng đẹp
Slip on clothes slɪp ɒn kləʊðz Mặc quần áo vào
Slim fit slɪm fɪt Thon gọn
Sloper ˈsləʊpə Sloper
Slogan ˈsləʊgən phương châm
Sportswear ˈspɔːtsˌweə Quần áo thể thao
Statement Jewelry ˈsteɪtmənt ˈʤuːəlri Đeo nhiều trang sức kim cương phiên bản to
Streetwear striːt weə quần áo đường phố
Stonewashed fabric Stonewashed ˈfæbrɪk Vải màu đá
Stylist (Fashion) ˈstaɪlɪst (ˈfæʃən) Nhà tạo mẫu (Thời trang)
Surfer look ˈsɜːfə lʊk Nhìn lướt sóng
Sartorial sɑːˈtɔːrɪəl Sartorial
Separates ˈsɛprɪts Tách biệt
Supportive clothing səˈpɔːtɪv ˈkləʊðɪŋ Quần áo hỗ trợ
Style staɪl Phong cách
Style Surfing staɪl ˈsɜːfɪŋ Lướt sóng theo phong cách
Sweats swɛts Mồ hôi
Tailoring ˈteɪlərɪŋ May đo
Throwback fashion ˈθrəʊbæk ˈfæʃən Thời trang ném lại
Theme θiːm Chủ đề
Theme board (mood board) θiːm bɔːd (muːd bɔːd) Bảng chủ đề (bảng tâm trạng)
Toile Toile Vải lanh
Tone on Tone təʊn ɒn təʊn mặc/phối đồ cùng tông màu
Trend trɛnd Khuynh hướng
Trendy ˈtrɛndi Hợp thời trang
Trunk show trʌŋk ʃəʊ là buổi sự kiện/ trình diễn nhỏ ra mắt thương hiệu mới của một thương hiệu hay của một nhà thiết kế tới một đối tượng khách hàng cụ thể nào đó
Unisex style Unisex staɪl Phong cách unisex ( cả nam và nữ đều mặc được)
Utilitarian clothing ˌjuːtɪlɪˈteərɪən ˈkləʊðɪŋ Quần áo thiếu lịch sự
Vintage ˈvɪntɪʤ phong cách cổ điển
Warm colours wɔːm ˈkʌləz Màu sắc ấm áp
Weft wɛft Sợi ngang
X-ray Fabric ˈɛksˈreɪ ˈfæbrɪk Vải tia X

Các dạng thời trang phổ biến – Từ vựng tiếng Anh về thời trang

Streetwear Style Phong cách đường phố
Ethnic fashion style Phong cách thời trang dân tộc
Formal Office Wear Trang phục Công sở Trang trọng
Business Casual Kinh doanh
Evening Black Tie Cà vạt đen buổi tối
Sports Wear Quần áo thể thao
Girly Style Phong cách nữ tính
Androgynous fashion style Phong cách thời trang nam tính
Scene fashion style Phong cách thời trang khung cảnh
Rocker Chic Style Phong cách Rocker Chic
Goth Fashion Thời trang Goth
Maternity Style Thời trang bà bầu
Lolita Fashion Thời trang Lolita
Gothic lolita style Phong cách Gothic lolita
Hip Hop Style Phong cách Hip Hop
Chave culture Style Phong cách văn hóa Chave
Kawaii fashion Thời trang kawaii
Preppy style Phong cách preppy
Cowgirl fashion style Phong cách thời trang cao bồi
Lagenlook Fashion style Phong cách thời trang Lagenlook
Girl next door fashion style Phong cách thời trang của cô gái hàng xóm
Casual Chic Style Phong cách giản dị sang trọng
Geeky chic Style Phong cách Geeky sang trọng
Military style Phong cách quân đội
Retro Fashion Thời trang cổ điển
Flapper fashion (20’s look) Thời trang Flapper (diện mạo của 20)
Tomboy Tomboy
Vacation (Resort) style Phong cách nghỉ dưỡng (Resort)
Camp Style Phong cách đi cắm trại
Artsy Fashion style Phong cách thời trang nghệ thuật
Grunge style Phong cách Grunge
Punk Punk
Boho/Bohemian chic Boho / Bohemian sang trọng
Biker fashion Thời trang xe đạp
Psychedelic Fashion style Phong cách thời trang ảo giác
Cosplay Fashion Thời trang cosplay
Haute Couture Thời trang cao cấp
Modest fashion Thời trang khiêm tốn
Prairie chic style Phong cách thảo nguyên sang trọng
Rave fashion Thời trang Rave
Flamboyant style Phong cách rực rỡ
Ankara Fashion Style Phong cách thời trang Ankara
Arthoe Fashion Style Phong cách thời trang Arthoe

Cụm từ (idioms) – tiếng Anh về thời trang

Idioms Explanation Meaning Example
Tighten your belt to spend less money than you did before Tiết kiệm chi tiêu With the economy so bad and thousands of people losing their jobs, we all have to tighten our belts.
Hot under the collar very angry about something Rất tức giận về một ai đó When I rejected my friend’s idea about eating at a fancy restaurant, he got rather hot under the collar.
Walk a mile in someone’s shoes you should try to understand someone before criticising them. The full idiom is: Before you judge someone, walk a mile in their shoes. Đi guốc trong bụng My brother can come across as selfish or mean-spirited, but you should try walking a mile in his shoes before criticising him; he was bullied a lot in school.
Dressed to the nines/dressed to kill wearing nice clothes for a special occasion. Another idiom with a similar meaning is “dolled up”, or “gussied up” which refers to a woman wearing make-up and fashionable clothes for a special occasion Ăn mặc với chủ đích để gây nổi bật, gây ấn tượng, sự chú ý Everyone was dressed to the nines for the graduation dinner.
have a sense of style to know what looks good on you and have your own style and taste có gu thẩm mỹ
Strike a pose to take a particular posture in order to impress Tạo dáng You can strike a pose for the camera.
Bundle Up Put on lots of warm clothing mặc nhiều lớp áo ấm It’s going to be minus-10 out there today. Make sure you bundle up when you go out!
Fashion-Forward ending to adopt new styles quickly thích nghi với xu hướng mới Did you see Susan’s new dress today? She’s always so fashion-forward!
Keep It Under Your Hat Don’t tell anyone; don’t reveal this secret Giữ bí mật I have a really hot stock tip for you. I can tell you now, but keep it under your hat.
All The Rage Very fashionable ăn mặc đậm chất thời trang A few years ago Uggs were all the rage, but now you don’t see them so much
Fashion icon Fashion icons are people who are well known for their sense of fashion. biểu tượng thời trang G Dragon could be seen as a fashion icon of Asian Fashion.
To keep up with the latest fashion/trends to follow the newest updates in the fashion world. luôn cập nhật/bắt kịp xu hướng thời trang của thế giới In order to being a fashionista, you must keep up with the latest trends
To take pride in one’s appearance If somebody takes pride in their appearance they take a lot of care in how they dress, how they style their hair, etc. Theo dõi động thái ăn mặc/ chú ý tới vẻ bề ngoài của ai đó
To come (back) into fashion/style when a certain style or piece of clothing becomes fashionable. we would change it to come back when something becomes fashionable again Chỉ một loại/ kiểu thời trang nào đó lại lên ngôi/ là xu hướng trong năm đó/giai đoạn đó Retro fashion trend has came back into style
To look good in Mặc vào thấy đẹp Do i look good in this coat?
To suite someone Quần áo vừa vặn với ai đó That outfit seems to suit her
To mix and match to wear different styles or items of clothing that aren’t part of a set outfit Phối đồ Due to having a sense of style, he always knows how to mix and match his outfits that like a star.
A slave to fashion Tín đồ/nô lệ thời trang She splurge on clothes, she becomes a slave to fashion
Up to the minutes ADJ Rất hiện đại, hợp thời Trang’s wearing is so up to the minutes

Chúc mọi người tận hưởng thời gian đọc tài liệu và tìm hiểu hiệu quả!

Tham khảo từ ILAC international language academy of Canada.

Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về bộ từ vựng này, nếu mọi người thấy hữu ích và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể chia sẻ hoặc để lại ý kiến trong bài viết để chúng ta có thể sản xuất thêm những nội dung bổ ích hơn trong tương lai nhé. 

 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài