Tổng hợp bài tập giới từ chỉ thời gian in on at có đáp án

Khi học tiếng Anh hay IELTS, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp 3 giới từ In – On – At rất thường xuyên. Tuy nhiên, bộ ba giới từ này vẫn còn gây nhầm lẫn cho nhiều sinh viên tiếng Anh. Vậy hãy cùng Aten English phân biệt sự khác nhau trong cách sử dụng của ba giới từ và luyện tập một số bài tập giới từ chỉ thời gian in on at nhé!

Cách dùng các giới từ In, On, At

Giới từ in, at, on là những giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Những giới từ này kết hợp hai hoặc nhiều từ trong một câu được sử dụng để diễn đạt thời gian hoặc địa điểm. Học sinh gặp giới từ, tức là đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ chỉ nơi chốn, thời gian, thường đứng cuối câu hoặc đầu câu.

tong-hop-bai-tap-giói-tù-chi-thoi-gian-in-on-at-co-dap-an-so-1
Cách dùng các giới từ In, On, At

Ví dụ:

I will see you at 9AM dịch là Tôi sẽ gặp bạn lúc 9 giờ sáng nhé

At that time, she was walking on the street after school dịch là Lúc đó cô ấy đang đi dạo trên phố sau giờ học

My father is watching TV in the bedroom dịch là Bố tôi đang xem TV trong phòng ngủ

Nói chung, chúng ta sử dụng giới từ on, at, in trong tiếng Anh khi nói về vị trí của mọi thứ. Các giới từ này cho chúng ta biết điều gì về các địa điểm?

Meet Simon at the end of the road dịch là Gặp Simon ở cuối con đường.

You left your glasses in the bathroom dịch là Bạn để quên kính trong phòng tắm.

Is that a spider on the wall dịch là Đó là một con nhện trên tường?

Giới từ At tại một điểm

At cho ta biết rằng danh từ sau được đặt tại một điểm hay vị trí cụ thể. Nó cho bạn biết một vị trí chính xác.

She’s waiting at the entrance dịch là Cô ấy đang đợi ở cửa ra vào

He’s sitting on his chair at his desk dịch là Anh ấy đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc.

I work at a bank dịch là Tôi làm việc tại một ngân hàng.

Giới từ In dùng trong một không gian kín

In cho ta biết danh từ đang ở trong một không gian kín (bao quanh hoặc đóng lại ở tất cả các phía). Về cơ bản, khi cái gì đó ở bên trong một cái gì đó.

tong-hop-bai-tap-giói-tù-chi-thoi-gian-in-on-at-co-dap-an-so-2
Giới từ In dùng trong một không gian kín

In a box dịch là Trong một hộp.

In a room dịch là Trong một căn phòng.

In a country dịch là Trong một quốc gia

Giới từ On sử dụng trên bề mặt

On cho chúng ta biết danh từ sau đây nằm trên một bề mặt.

On the table dịch là Trên bàn

On the floor dịch là Trên sàn nhà

On the chair dịch là Trên ghế

Ví dụ giới từ chỉ thời gian in on at:

I have a meeting at 9am dịch là Tôi có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng.

The shop closes at midnight dịch là Cửa hàng đóng cửa lúc nửa đêm.

Jane went home at lunchtime dịch là Jane về nhà vào giờ ăn trưa.

tong-hop-bai-tap-giói-tù-chi-thoi-gian-in-on-at-co-dap-an-so-3
Giới từ On sử dụng trên bề mặt

In England, it often snows in December dịch là Ở Anh, nó thường có tuyết vào tháng Mười Hai.

Do you think we will go to Jupiter in the future dịch là Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến Sao Mộc trong tương lai?

There should be a lot of progress in the next century dịch là Sẽ có rất nhiều tiến bộ trong thế kỷ tới.

Do you work on Mondays dịch là Bạn có làm việc vào thứ Hai không?

Her birthday is on 20 November dịch là Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 20 tháng 11.

Where will you be on New Year’s Day dịch là Bạn sẽ ở đâu vào ngày đầu năm mới?

Bài tập giới từ chỉ thời gian in on at

Bài 1: Choose at, in, on complete the sentences

See you later ______ Monday.

I drink milk ______ in the morning.

The plane leaves ______ 9 o’clock.

They have lunch ______ midday.

She’s tired ______ present.

My friends always give me presents ______ my birthday.

My grandfather was born ______ the 19th century.

She often visits her family ______ summer.

We always get together ______ Christmas.

He may go out ______ the weekend.

Can you come ______ Friday?

It snows a lot ______ winter.

My birthday is ______ the 17th of October.

I usually brush my teeth ______ half past six.

My grandmother died ______ 2000.

She isn’t here ______ the moment.

The weather is often terrible in London ______ January.

Columbus sailed to the Americas ______ the 16th century.

My birthday is ______ September.

They met each other ______ 7pm.

Bài 2: Choose the correct prepositions time (at, in, on) to complete the sentences

It’s better to carry a knife if you are out alone ______ night.

at

on

in

I drink tea ______ lunchtime.

at

on

in

It happened ______ the 90s.

at

on

in

We want to go shopping together ______ Saturday evening.

at

on

in

These flowers can bloom ______ spring.

at

on

in

He will retire ______ 2040.

at

on

in

Her birthday is ______ the 1st of June.

at

on

in

We don’t work ______ Christmas Day.

at

on

in

She often goes to bed ______ midnight.

at

on

in

They got married ______ August.

at

on

in

Bài 3: at, in or on – Choose correct preposition from the drop down menu and form correct phases

______ November

______ 10 o’clock

______ autumn

______ Easter Day

______ 2nd May, 1990

______ Christmas

______ Sunday

______ weekend

______ my birthday

______ the end of the road

______ his desk

______ the road

______ the box

______ the living room

______ the right shoulder

Bài 4: Complete sentences using the correct prepositions: at, in, on

xem thêm: Đổi trạng từ chỉ thời gian trong câu tường thuật nên biết

It’s a good idea to ban smoking ______ public places.

The picture ______ the wall looks so beautiful.

She lives ______ the corner of the road.

He stopped ______ my house.

Do they enjoy walking ______ the garden?

I found my pen ______ the desk.

He proposed to her ______ Paris.

The child is crying ______ the back of the classroom.

I saw this movie ______ TV.

These people live ______ her hometown.

Bài 5: Underline and correct mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

The bus leaves at six minutes.

I’m going to visit my hometown on September.

He doesn’t work on Sundays.

In Vietnam, the shops shut at 10pm.

She never feels so bad on the evening.

He started working here in June 18th.

I often go to bed in midnight.

Where are you going to do in summer?

Peter and David play in the same time.

I will give my mother flowers on Mothers’ Day.

Đáp án

Bài 1: Choose at, in, on complete the sentences

on 2. in 3. at 4. at 5. at 6. on 7. in 8. in 9. at 10.in/on

     11.on 12.in 13.on 14.at 15.in 16.at 17.in 18.in 19.in 20.at

Bài 2: Choose the correct of time (at, in, on) to complete the sentences

  1. at 
  2. at 
  3. in 
  4. on 
  5. in    
  6. in 
  7. on 

8.on 

9.at 

10.in

Bài 3: at, in or on? – Choose correct preposition from the drop down menu and form correct phases

in 2. at 3. in 4. on 5. on 6. at 7.on 8. at 9. on 10.at 11.at 12.on 13.in 14.in 15.on

Bài 4: Complete the sentences using the correct prepositions: at, in, on

  1. in 2. on 3. in 4. at 5. in 6. on 7. in 8. at 9. on 10.in

Bài 5: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

at -> in

on -> in

True

True

on -> in

in -> on

in -> at

True

in -> at

True

Hi vọng các bài tập giới từ chỉ thời gian in on at trên sẽ giúp các bạn phân biệt rõ hơn ba giới từ. Chúc các bạn chinh phục bộ ba giới từ này thành công và chinh phục khóa học tiếng Anh online nói chung!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên