Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1

Để giúp bạn nắm vững kiến thức về câu điều kiện loại 1. Bài viết hôm nay, Aten English sẽ giúp bạn tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 thường gặp. Bạn có thể test thử kỹ năng nắm vững lý thuyết của mình thông qua các dạng bài tập sau đây nhé!

tong-hop-cac-dang-bai-tap-cau-dieu-kien-loai-1-so-1
Câu điều kiện loại 1 

Câu điều kiện loại 1 là gì?

Câu điều kiện loại 1 là dạng câu sử dụng để dự đoán hành động, sự việc, tình huống có thể xảy ra trong tương lai khi đã có một điều kiện nhất định xảy ra trước. 

 • Ví dụ: If it rains, I will stay at home … Nếu trời mưa , tôi sẽ ở nhà.

Cấu trúc và cách dùng câu điều kiện loại 1

Để có thể làm được bài tập câu điều kiện loại 1. Bạn cần nắm vững cấu trúc và cách dùng mới có thể vận dụng tốt được.

Cấu trúc

MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN MỆNH ĐỀ CHÍNH
If + S + V-s/es (hiện tại đơn), S + will/must/can/may/should/ought to + V(nguyên thể) + O.

Tham khảo: Cách sử dụng cấu trúc too enough trong tiếng Anh

Cách dùng

CÁCH DÙNG VÍ DỤ
Diễn tả dự đoán về một sự việc, một hành động có thể xảy ra trong tương lai. If I get up early in the morning, I will go to school on time … Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.
Cảnh báo hoặc đe dọa. If Jenny buy me candies, I’ll take her to school … Nếu Jenny mua cho tôi kẹo, tôi sẽ đưa cô ấy đến trường.
Dùng để gợi ý một điều gì đó. If you need a ticket, I can get you one … Nếu bạn cần mua vé, tôi có thể mua dùm bạn một cái.
tong-hop-cac-dang-bai-tap-cau-dieu-kien-loai-1-so-3
Cấu trúc và cách dùng câu điều kiện loại 1

Một vài lưu ý về câu điều kiện loại 1

Đôi khi có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề

 • Cách dùng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động xảy ra theo sau sự việc khác.
 • Ví dụ: Give it to Jenny if you meet her … Đưa cái này cho Jenny nếu bạn gặp cô ấy.

Có thể sử dụng “will” trong mệnh đề IF khi chúng ta đưa ra yêu cầu

 • Ví dụ: If you will wait a few minutes, I will help you. (Nếu bạn chờ một vài phút, tôi sẽ giúp bạn.

Có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành trong mệnh đề IF

 • Ví dụ: If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean … Nếu chúng ta muốn có nhiều khách tham quan thì bảo tàng cần thật sạch sẽ.

Trong trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vào tính liên tục, trạng thái đang diễn ra, hoàn thành của sự việc.

 • Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.
 • Ví dụ: If Jenny accepts this term, our team will be having to sign this contract agreement … Nếu Jenny chấp nhận nhiệm kỳ này, nhóm của chúng tôi sẽ phải ký hợp đồng hợp đồng này.

Trường hợp thể hiện sự cho phép, đồng ý, gợi ý

 • Sử dụng công thức: If + HTĐ, … may/can + V-inf.
 • If it’s sunny tomorrow, we can go to the beach … Nếu mai trời nắng, chúng ta có thể đi biển.

Với câu gợi ý, đề nghị, yêu cầu, khuyên răn mà nhấn mạnh về hành động

 • Sử dụng công thức: If + HTĐ, … would like to/must/have to/should… + V-inf.
 • Ví dụ: If you want to get a high score, you should study hard … Nếu bạn muốn đạt điểm cao, bạn cần học hành chăm chỉ.

Với câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn ở mệnh đề chính) 

 • Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.
 • Ví dụ: If you are thirty, drink a cup of water … Nếu bạn khát, hãy uống một cốc nước.

Bài tập vận dụng

tong-hop-cac-dang-bai-tap-cau-dieu-kien-loai-1-so-2
Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện loại 1

Bài tập 1: Chia động từ ở dạng đúng vào chỗ trống thích hợp: 

 1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)
 2. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.
 3. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.
 4. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.
 5. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. ______ (they/be) happy if they ______(do) that?

A. Will be – do

B. Will they be – do

C. Are they – will do

2. Your mother ______(feel) happy if you ______(give) her some flowers.

A. feels – give

B. will feel – give

C. will feel – gives

3. If he ______(go) to the bar, he ______(listen) to the loud music.

A. go – will listen

B. goes – listens

C. goes – will listen

4. If my brother ______(study abroad), I ______(feel) lonely without him.

A. studies abroad – feel

B. studies abroad – will feel

C. study abroad – will feel

5. His parents ______(be) angry if he ______(smoke).

A. are – smokes

B. are – will smoke

C. will be – somes

Bài tập 3: Viết lại câu với ý nghĩa tương tự

 1. If you don’t do this now, you will regret it.
 2. I will feel bored if my best friend doesn’t come to the party with me.
 3. We won’t talk to her if she doesn’t apologize.
 4. The baby will cry louder if they don’t give him some toys.
 5. If she doesn’t promise to come back home early, her father won’t let her go.
 6. If we don’t buy a good map, we will be lost.
 7. If Mary doesn’t have enough money, she won’t buy that car.
 8. You can’t have many job opportunities if you don’t have an IELTS degree.
 9. If you don’t eat less, you can’t lose weight.
 10. If he doesn’t speak Korean, he can’t transcript those Korean books.

Bài tập 4: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác

 1. If(A) someone came(B) into the store, smile (C) and say, “May (D) I help you?”
 2. If(A) you do not understand(B) what were written (C) in the book, you could ask (D) Mr. Pike.
 3. If(A) there isn’t(B) enough food (C), we couldn’t continue (D) our journey.
 4. If(A) anyone will phone(B), tell (C) them I’ll be (D) back at 11:00.
 5. I will come(A) to meet Mr. Pike and tell him about(B) your problems if (C) you didn’t solve (D) them.

Như vậy, chúng tôi mới vừa tổng hợp giúp bạn các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 thường gặp. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa mang lại. Sẽ giúp bạn chinh phục được thang điểm cao khi gặp dạng bài tập này. Để cải thiện nhanh chóng kỹ năng tiếng anh của bạn mà không cần phải đến trung tâm. Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên