Tổng hợp những linking word IELTS Writing thường dùng

Một trong bốn tiêu chí quan trọng để đánh giá điểm bài thi IELTS Writing là Coherence and Cohesion hay độ mạch lạc, logic. Để ăn trọn số điểm với tiêu chí này, thí sinh cần có cách diễn đạt hợp lý, có sự liên kết giữa các nội dung. Chính vì vậy việc sử dụng các linking word – từ nối là vô cùng quan trọng. Trong bài viết dưới đây Aten English sẽ chia sẻ những linking word IELTS Writing thường dùng mà bạn cần ghi nhớ. 

Linking Words Result – Kết quả

Tùy vào mục đích sử dụng mà linking word IELTS Writing có thể chia thành khá nhiều dạng, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ nối dùng để nêu kết quả: 

So có nghĩa là vì vậy

thereby có nghĩa là do đó

Therefore có nghĩa là vì thế

As a result có nghĩa là vì vậy

Thus có nghĩa là Như vậy

Hence có nghĩa là Kể từ đây

The reason why có nghĩa là nguyên nhân giải thích cho

hinh-anh-linking-words-ielts-writing-so-1
Linking word IELTS Writing dùng để nêu kết quả

Linking Words Emphasis dùng để khẳng định 

Especially có nghĩa một cách đặc biệt

Clearly có nghĩa là Thông suốt

Absolutely có nghĩa là Chắc chắn rồi

Above all có nghĩa là Trên hết

Positively có nghĩa là Tích cực

Undoubtedly có nghĩa là Chắc chắn

Indeed có nghĩa là Thực sự 

Obviously có nghĩa là Chắc chắn

Without a doubt có nghĩa là Không nghi ngờ gì

It should be noted có nghĩa là Cần lưu ý

Unquestionably có nghĩa là Không nghi ngờ gì

Linking Words Addition giúp bổ sung thêm ý

Similarly có nghĩa là tương tự như

Besides có nghĩa Bên cạnh đó

Too có nghĩa là cũng

Even có nghĩa là cũng 

And có nghĩa là và

Moreover có nghĩa là hơn nữa 

In addition có nghĩa là thêm vào đó

Also có nghĩa là cũng

Linking Words Reason trình bày nguyên nhân 

In fact có nghĩa là Thực tế là

In order to có nghĩa là Để mà

Because có nghĩa là Bởi vì

Owing to có nghĩa là Do

Because of có nghĩa là Bởi vì chuyện gì đó

With this in mind có nghĩa là Với ý nghĩ này

Due to có nghĩa là Do

hinh-anh-linking-words-ielts-writing-so-2
Linking word IELTS Writing dùng để nêu nguyên nhân

Linking Words Illustration – Lấy ví dụ

For instance có nghĩa là Ví dụ

Such as có nghĩa là như là

That is có nghĩa là Đó là

Namely có nghĩa là Cụ thể là

To paraphrase có nghĩa là Để diễn giải

As có nghĩa là giống như

Like có nghĩa là như

For example có nghĩa là Ví dụ

Linking Words Contrast thể hiện sự tương phản

Instead of có nghĩa là thay vì

Even though có nghĩa là Mặc dù

Although có nghĩa là Mặc dù

Though có nghĩa là Tuy nhiên 

But có nghĩa là Nhưng

Linking Words Comparison dùng để so sánh

Ngoài các từ nối trên, khi Luyện Thi IELTS Writing đặc biệt là Part 1, chúng ta cần biết áp dụng các Linking Words Comparison để so sánh các đối tượng, đặc điểm trong biểu đồ. 

Compare to có nghĩa là So sánh với

Similar to có nghĩa là Tương tự như

Same as có nghĩa là Giống như

Just as có nghĩa là Cũng như

Like/Just like có nghĩa là Giống như

Equally có nghĩa là Bằng nhau

As… as… có nghĩa là như ai/cái gì

By the same token có nghĩa là Bởi lẽ ấy

Similarly có nghĩa là Tương tự

In the same way có nghĩa là Theo cùng một cách

Correspondingly có nghĩa là Tương ứng

Linking Words Sequencing – Sắp xếp ý

Firstly có nghĩa là đầu tiên

First có nghĩa là thứ nhất

Last có nghĩa là Cuối cùng

Second có nghĩa là thứ 2

Lastly có nghĩa là Cuối cùng

Third có nghĩa là thứ 3

Then có nghĩa là Sau đó

While có nghĩa là trong khi

Simultaneously có nghĩa là Đồng thời

Since có nghĩa là khi

First of all có nghĩa là Đầu tiên là

Meanwhile có nghĩa là trong khi đó

Afterwards có nghĩa là Sau đó

Following this có nghĩa là theo

When có nghĩa là khi

As soon as có nghĩa là Càng sớm càng

Secondly có nghĩa là thứ 2

Before có nghĩa là trước khi

Thirdly có nghĩa là thứ 3

After có nghĩa là Sau

During có nghĩa là trong khi

hinh-anh-linking-words-ielts-writing-so-3
Linking word IELTS Writing dùng để sắp xếp nội dung

Linking Words Summary dùng để tóm tắt lại nội dung

Lastly có nghĩa là Cuối cùng

Finally có nghĩa là Cuối cùng

To conclude with có nghĩa là Để kết thúc với

Linking Words Condition trình bày điều kiện

Unless có nghĩa là trừ khi

If có nghĩa là Nếu

Provided that có nghĩa là Với điều kiện là

So that có nghĩa là Vậy nên

Whether có nghĩa là Có… không

Linking Words Concession 

Even so có nghĩa là Ngay cả như vậy

Up to a point có nghĩa là Lên đến một điểm

Admittedly có nghĩa là Phải thừa nhận

All the same có nghĩa là Tất cả đều giống nhau

However có nghĩa là Tuy nhiên

In spite of có nghĩa là Mặc dù

Although = Even though có nghĩa là Mặc dù

Linking Words Generalisation – Tổng kết 

It seems to me that có nghĩa là Theo tôi thì

All things considered có nghĩa là mọi thứ đã được cân nhắc

For the most part có nghĩa là Phần lớn

Generally speaking có nghĩa là Nói chung

Overall có nghĩa là Nhìn chung

On the whole có nghĩa là chung quy là

Basically có nghĩa là Về cơ bản

I believe có nghĩa là tôi tin

All in all có nghĩa là Nói chung

Generally có nghĩa là nhìn chung là

Essentially có nghĩa là về bản chất

Linking Words thể hiện quan điểm bản thân 

I understand có nghĩa là Tôi hiểu

From my point of view có nghĩa là Theo quan điểm của tôi

I think có nghĩa là Tôi nghĩ rằng

I believe có nghĩa là Tôi tin rằng

From my perspective có nghĩa là Từ quan điểm của tôi

It seems to me that có nghĩa là Theo tôi thì

In my opinion có nghĩa là theo ý kiến của tôi

To me có nghĩa là Với tôi

To my way of thinking có nghĩa là Theo cách suy nghĩ của tôi

I suppose có nghĩa là tôi giả sử

According to me có nghĩa là Theo tôi

I imagine có nghĩa là Tôi tưởng tượng rằng

hinh-anh-linking-words-ielts-writing-so-4
Linking word IELTS Writing nêu lên quan điểm của bản thân

Bài viết trên đã tổng hợp cho bạn những linking word IELTS Writing thường dùng nhất. Sử dụng đúng lúc và phù hợp các từ nối này là chìa khóa quan trọng giúp bài viết của bạn tăng thêm phần hấp dẫn và logic. Vậy nên đừng quên học từ kết hợp luyện tập thường xuyên để nắm chắc cách sử dụng của những từ này nhé. 

Xem thêm: Cách lấy ví dụ khi viết Writing Task 2 – Các mẹo ăn điểm tại đây.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên