Trọn bộ kiến thức câu so sánh hơn nhất kèm bài tập

So sánh hơn và so sánh nhất là hai cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều người/sự vật/hiện tượng. Khi diễn đạt hai cấu trúc này bằng tiếng Việt, bạn chỉ cần thêm “nếu” hoặc “thường” để tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh, chẳng hạn như “Anh ấy cao hơn tôi” hoặc “Anh ấy là cao nhất.” Vậy cách sử dụng công thức so sánh hơn nhất này trong tiếng Anh như thế nào hãy cùng tìm hiểu với Aten English nhé?

1. Tính từ, trạng từ trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất bạn nên biết 

Đầu tiên, chúng ta cần nắm vững về 3 loại tính từ và trạng từ cơ bản trong công thức so sánh hơn nhất, bao gồm: tính từ/trạng từ ngắn, tính từ/trạng từ dài và tính từ/trạng từ bất quy tắc.

1.1.  Tính từ, trạng từ ngắn 

Tính từ ngắn trong công thức so sánh hơn nhất là tính từ có 1 âm tiết duy nhất có hai âm tiết kết thúc bằng -y, -le, -ow, -er và -et.

Trạng từ ngắn à trạng từ có 1 âm tiết duy nhất Ví dụ big, tall, quick,…

tron-bo-kien-thuc-cau-so-sanh-hon-nhat-kem-bai-tap-so-1
Tính từ, trạng từ trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất bạn nên biết

easy, gentle, narrow,… hard, well, fast,…

1.2. Tính từ, trạng từ dài

Tính từ dài là tính từ có ít nhất 2 âm tiết trở lên (trừ các trường hợp đã đề cập ở tính từ ngắn).

Trạng từ dài là trạng từ có ít nhất 2 âm tiết trở lên, thường là những trạng từ có đuôi “-ly”.

(Lưu ý, không phải từ nào đuôi “-ly” cũng là trạng từ. Một số có đuôi “-ly” như early, lonely,… là tính từ).

Ví dụ

useful có 2 âm tiết

intelligent có 4 âm tiết

satisfactory có 5 âm tiết

quickly có 2 âm tiết

comfortably có 4 âm tiết

satisfactorily có 6 âm tiết

1.3. Tính từ, trạng từ bất quy tắc 

Tính từ/trạng từ bất quy tắc là những tính từ/trạng từ không được nhận biết bởi các đặc điểm trên và không sử dụng  hai loại tính từ/trạng từ trên khi chuyển sang dạng so sánh hơn. Để so sánh, có một số tính từ/trạng từ bất quy tắc ta có: 

Good Well

Bad Badly

Many/ Much

Little

Far

Có thể thấy, không quá khó để bạn phân biệt các loại tính từ/trạng từ trong cấu trúc so sánh hơn của tiếng Anh phải không nào? 

2. Công thức so sánh hơn trong TA 

2.1. So sánh hơn hiểu là gì? 

So sánh hơn là một cấu trúc dùng để miêu tả một đối tượng cao hơn, rõ hơn  trong một nhóm  2 người/sự vật/hiện tượng trong một khả năng nhất định. Những phẩm chất này được thể hiện trong các cụm tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ: 

John is taller than his brother dịch là John cao hơn em trai của cậu ấy.

You speak more loudly than they do dịch là Bạn nói to hơn họ nói.

tron-bo-kien-thuc-cau-so-sanh-hon-nhat-kem-bai-tap-so-2
So sánh hơn hiểu là gì?

Đối với tính từ/ trạng từ ngắn, bạn thêm đuôi “-er” vào tính từ/ trạng từ theo công thức:

S + V + Tính từ ngắn-er/ Trạng từ ngắn-er + than + O/ N/ mệnh đề/ đại từ

Ví dụ: 

She is taller than me/ I am dịch là Cô ấy cao hơn tôi.

He studies harder than he did last semester dịch là Cậu ấy học chăm hơn học kỳ trước.

Quy tắc thêm “-er” vào tính từ ngắn ở câu so sánh hơn:

  • Tính từ ngắn kết thúc bởi “nguyên âm-phụ âm thì Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “-er” big -> bigger

(to -> to hơn)

hot -> hotter

(nóng -> nóng hơn)

  • Tính từ ngắn kết thúc đuôi “-y” Chuyển “y” thành “i”, thêm đuôi “-er”

happy -> happier

(vui -> vui hơn)

early -> earlier

(sớm -> sớm hơn)

  • Tính từ ngắn đã có đuôi “-e” Thêm đuôi “-r” late -> later

(muộn -> muộn hơn)

large -> larger

(lớn -> lớn hơn)

  • Thêm “more” vào trước tính từ như công thức dưới đây: S + V + more + Tính từ dài/ Trạng từ dài + than + O/ N/ mệnh đề/ đại từ

Ví dụ: 

She is more beautiful than she was when she first met you dịch là Cô ấy xinh đẹp hơn lúc cô ấy gặp bạn lần đầu tiên.

You should do this exercise more carefully than the last one dịch là Con nên làm bài này cẩn thận hơn bài trước.

Dưới đây là bảng các tính từ/ trạng từ bất quy tắc chuyển sang dạng so sánh hơn: 

Good/ Well (Tốt) Better (Tốt hơn)

Bad/ Badly (Tồi tệ) Worse (Tồi tệ hơn)

Many/ Much (Nhiều) More (Nhiều hơn)

Little (Ít) Less (Ít hơn)

Far (Xa) Farther/ Further (Xa hơn)

  • Tuy không tuân theo quy tắc chuyển đổi dạng so sánh hơn của hai loại tính từ/trạng từ ngắn và dài nhưng những loại tính từ/trạng từ này vẫn được theo sau bởi “as”. Ta có cấu trúc: S + V + Tính từ/ Trạng từ bất quy tắc + than + O/ N/ mệnh đề/ đại từ

Ví dụ:

The weather in winter is worse than that in summer dịch là Thời tiết mùa đông tệ hơn thời tiết mùa hè.

She is doing better than she did last year dịch là Cô ấy đang làm tốt hơn năm trước.

3. Công thức so sánh hơn nhất trong TA 

3.1. Công thức so sánh hơn nhất là gì?

Công thức so sánh hơn nhất là cấu trúc dùng để mô tả một đối tượng vượt trội, nổi bật nhất về một đặc điểm nào đó trong một nhóm có ít nhất từ 3 người/ sự vật/ hiện tượng trở lên.

Ví dụ: 

John is the tallest student in his class dịch là John là cậu học sinh cao nhất trong lớp.

You speak the most loudly in the room dịch là Bạn phát biểu to nhất trong căn phòng này.

3.2. Công thức so sánh hơn nhất với tính từ, trạng từ ngắn 

Đối với tính từ, trạng từ ngắn, chuyển sang dạng so sánh nhất, bạn cần thêm đuôi “-est” vào tính từ/ trạng từ này:

S + V + the + Tính từ ngắn-est/ Trạng từ ngắn-est (+ O/ N/ mệnh đề/ đại từ)

Trong một số trường hợp, bạn có thể không cần thêm “O/N/mệnh đề/đại từ” vào cấu trúc so sánh nhất mà không làm mất nghĩa của câu.

Ví dụ:

Everest is the highest mountain in the world dịch là Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

He is the fastest in the race dịch là Anh ấy là người nhanh nhất trong trận đua.

-> Trong trường hợp, “the fastest” không cần có tân ngữ theo sau nhưng vẫn diễn đạt đúng và đủ ý. 

Quy tắc thêm “-est ” vào tính từ, trạng từ ngắn trong so sánh nhất:

  • Tính từ ngắn kết thúc “nguyên âm-phụ âm” Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “-est” big -> biggest

(to -> to nhất)

hot -> hottest

(nóng -> nóng nhất)

  • Tính từ ngắn kết thúc đuôi “-y” Chuyển “y” thành “i”, thêm đuôi “-est”

happy -> happiest

(vui -> vui nhất)

early -> earliest

(sớm -> sớm nhất)

  • Tính từ ngắn đã sẵn đuôi “-e” Thêm đuôi “-st”

late -> latest

(muộn -> muộn nhất)

large -> largest 

(rộng -> rộng nhất)

Xem thêm: Cấu trúc mệnh đề quan hệ Relative clause và bài tập vận dụng

3.3. Công thức so sánh hơn nhất với tính từ, trạng từ dài

Nếu nó là tính từ/trạng từ dài, không thêm “-est” khi chuyển  dạng so sánh nhất sang tính từ/trạng từ ngắn. Thay vào đó, hãy thêm “most” vào giữa “the” và tính từ/trạng từ theo công thức sau:

tron-bo-kien-thuc-cau-so-sanh-hon-nhat-kem-bai-tap-so-3
Công thức so sánh hơn nhất với tính từ, trạng từ dài

S + V + the + most + Tính từ dài/ Trạng từ dài (+ O/ Clause/ N/ Pronoun)

Ví dụ:

This is the most convenient room I have ever lived in dịch là Đây là căn phòng tiện nghi nhất mà tôi từng ở.)

He speaks English the most fluently in my class dịch là Anh ấy nói tiếng Anh lưu loát nhất lớp tôi.)

3.4. Công thức so sánh hơn nhất với tính từ, trạng từ bất quy tắc 

Tính từ và trạng từ bất quy tắc không áp dụng quy tắc “-est” hoặc “most” cho tính từ, trạng từ ngắn và dài nhưng nhóm từ này được quy đổi như sau:

Good/ Well Best

Bad/ Badly Worst

Many/ Much Most

Little Least

Far Farthest/ Furthest

Ngoài sự khác biệt về hình thức giữa tính từ và trạng từ đã nói ở trên, cấu trúc của dạng so sánh nhất với tính từ và trạng từ bất quy tắc khá giống với cấu trúc của tính từ ngắn và trạng từ. Chính xác là:

S + V + the + Tính từ dài/ Trạng từ bất quy tắc (+ O/ N/ mệnh đề/ đại từ)

Ví dụ: 

This brand is the best dịch là Thương hiệu này là tốt nhất đấy.)

It is the worst experience in my life dịch là Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi.)

Để bạn có thể áp dụng ngay những gì vừa học trước khi chuyển sang phần tiếp theo, hãy thử công thức so sánh hơn nhất tại khóa học tiếng anh online của Aten với bài tập xây dựng bậc nhất! 

Như các bạn thấy, bài học về các công thức so sánh hơn nhất trong tiếng Anh khá dài nhưng không quá khó. Để tiếp thu và ghi nhớ tất cả những thông tin trên, nếu bạn thường xuyên xem qua bài học và luyện tập các bài tập liên quan, bạn sẽ sớm nắm vững ngữ pháp này!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài