Từ loại Tiếng Anh là gì và cách sử dụng chúng như thế nào

Tiếng Anh là một ngôn ngữ phức tạp với nhiều loại từ. Hiểu các loại từ khác nhau là điều cần thiết cho bất kỳ ai học ngôn ngữ này. Trong bài đăng này, Aten English sẽ trả lời câu hỏi từ loại Tiếng Anh là gì và cung cấp các ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng được sử dụng. Chúng tôi sẽ đề cập đến năm loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, và trạng từ.

1. Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là một dạng từ loại tiếng Anh, gồm những từ gọi tên người, địa điểm, đồ vật hoặc ý tưởng. Có một số loại danh từ, bao gồm danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng và danh từ tập thể.

 • Danh từ chung: Danh từ chung đề cập đến những thứ hoặc con người chung chung, chẳng hạn như dog, cat, hoặc book.
 • Danh từ riêng: Danh từ riêng đề cập đến những người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể, chẳng hạn như New York City, the Eiffel Tower, hoặc Mary.
 • Danh từ trừu tượng: Danh từ trừu tượng đề cập đến các khái niệm vô hình, chẳng hạn như love, anger, hoặc peace.
 • Danh từ tập thể: Danh từ tập thể dùng để chỉ các nhóm người, động vật hoặc đồ vật, chẳng hạn như a herd of cattle, a flock of birds, hoặc a team of players.
Hinh-anh-tu-loai-tieng-anh-la-gi-va-cach-su-dung-chung-nhu-the-nao-1
Danh từ trong tiếng Anh

Ví dụ câu:

 • Danh từ chung: The book on the shelf is a novel.
 • Danh từ riêng: I have always wanted to visit the Grand Canyon.
 • Danh từ trừu tượng: Happiness is a state of mind.
 • Danh từ tập thể: The committee is meeting tomorrow to discuss the proposal.

2. Động từ

Vậy động từ trong từ loại Tiếng Anh là gì? Động từ là những từ diễn tả hành động, sự xuất hiện hoặc trạng thái của sự tồn tại. Có một số loại động từ, bao gồm động từ hành động, động từ liên kết, trợ động từ và động từ khiếm khuyết.

 • Động từ hành động: Động từ hành động mô tả các hành động thể chất hoặc tinh thần, chẳng hạn như run, eat, hoặc think.
 • Động từ liên kết: Động từ liên kết kết nối chủ đề của một câu với một danh từ hoặc tính từ mô tả nó, chẳng hạn như be, seem, hoặc become.
 • Trợ động từ: Trợ động từ được sử dụng với các động từ khác để tạo ra các thì khác nhau, chẳng hạn như have, do, hoặc be.
 • Động từ khiếm khuyết: Các động từ khiếm khuyết thể hiện sự cần thiết, khả năng hoặc khả năng, chẳng hạn như can, should, hoặc may.

Ví dụ câu:

 • Động từ hành động: She danced all night at the party.
 • Động từ liên kết: The flowers in the vase look beautiful.
 • Trợ động từ: I have been working on this project all week.
 • Động từ khiếm khuyết: You should take a break and relax.

3. Tính từ

Tính từ là những từ mô tả hoặc sửa đổi danh từ hoặc đại từ. Chúng cung cấp thông tin bổ sung về danh từ hoặc đại từ, chẳng hạn như kích thước, màu sắc hoặc quan điểm. Có một số loại tính từ, bao gồm tính từ mô tả, tính từ so sánh và tính từ so sánh nhất.

 • Tính từ mô tả: Tính từ mô tả cung cấp chi tiết cụ thể về một danh từ, chẳng hạn như big, red, hoặc happy.
 • Tính từ so sánh hơn: Tính từ so sánh hơn so sánh hai thứ, chẳng hạn như bigger, redder, hoặc happier.
 • Tính từ so sánh nhất: Tính từ so sánh nhất so sánh ba thứ trở lên, chẳng hạn như biggest, reddest, hoặc happiest.
Hinh-anh-tu-loai-tieng-anh-la-gi-va-cach-su-dung-chung-nhu-the-nao-2
Tính từ

Ví dụ câu:

 • Tính từ mô tả: The tall building is impressive.
 • Tính từ so sánh hơn: The blue car is faster than the red one.
 • Tính từ so sánh nhất: The happiest day of my life was my wedding day.

4. Trạng từ

Trạng từ là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác. Chúng cung cấp thông tin bổ sung về cách thức, thời gian, địa điểm hoặc mức độ xảy ra sự việc. Có một số loại trạng từ, bao gồm trạng từ chỉ cách thức, thời gian, địa điểm, tần suất và mức độ.

 • Trạng từ chỉ cách thức: Trạng từ chỉ cách thức mô tả cách một hành động được thực hiện, chẳng hạn như slowly, quickly, hoặc carefully.
 • Trạng từ chỉ thời gian: Trạng từ chỉ thời gian mô tả khi một hành động được thực hiện, chẳng hạn như yesterday, now, hoặc soon.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: Trạng từ chỉ nơi chốn mô tả nơi một hành động được thực hiện, chẳng hạn như here, there, hoặc nearby.
 • Trạng từ chỉ tần suất: Trạng từ chỉ tần suất mô tả tần suất một hành động được thực hiện, chẳng hạn như always, never, hoặc sometimes.
 • Trạng từ chỉ mức độ: Trạng từ chỉ mức độ mô tả cường độ hoặc mức độ của một hành động hoặc tính từ, chẳng hạn như very, extremely, hoặc fairly.

Tham khảo: Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp.

Ví dụ câu:

 • Trạng từ chỉ cách thức:: She sang beautifully during the concert.
 • Trạng từ chỉ thời gian: I will finish my work later today.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: They are waiting outside the building.
 • Trạng từ chỉ tần suất: He always eats breakfast before leaving for work.
 • Trạng từ chỉ mức độ: The weather is extremely cold today.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã đề cập đến bốn loại từ trong tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Chúng tôi đã cung cấp các ví dụ cho từng loại từ để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm từ loại Tiếng Anh là gì và cách chúng được sử dụng. Bằng cách luyện tập sử dụng những loại từ này trong bài viết và bài nói hoặc tham gia khóa học Tiếng Anh online, bạn có thể cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình và trở thành một người giao tiếp hiệu quả hơn.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên